cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ORGANIZACJI PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA ORGANIZACJI

PRACY PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Sytuacja epidemiczna w kraju  powoduje, że dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, rodziców i pracowników będziemy  pracować zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej,  Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 1. Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, z domów, gdzie nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej.
 2. Dzieci przyprowadzają do przedszkola/ odbierają z przedszkola tylko osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odprowadzający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak też innych rodziców i dzieci wynoszący minimum 1,5 m. przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub osoby upoważnione.
 5. Rodzice/ opiekunowie dzieci nowo przyjętych przyprowadzają dziecko do sali/odbierają z sali. W obecności rodziców dziecko ma mierzoną temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego.
 6. Rodzice/ opiekunowie dzieci 4-5 i 6-letnich, które uczęszczały w ubiegłym roku do przedszkola, pozostawiają dzieci w szatni, skąd odbiera je personel przedszkola. Pracownik mierzy temperaturę dziecka w obecności rodzica/opiekuna za pomocą termometru bezdotykowego a następnie odprowadza je do sali.
 7. Przy odbiorze z przedszkolaka rodzic zgłasza to dyżurującemu pracownikowi i czeka na przyprowadzenie dziecka do szatni.
 8. Do przedszkola będą przyjmowane tylko zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych (gorączka, katar, kaszel itp.)
 9. Z jednym dzieckiem/dziećmi wchodzi jeden rodzic/opiekun.
 10. Czas przeznaczony na przyprowadzenie i odebranie dziecka ma być ograniczony do niezbędnego minimum.
 11. Dzieci przyprowadzamy do godziny 8:30, najwcześniej dziecko można odebrać o godz. 14.10 z wyjątkiem dzieci najmłodszych w okresie adaptacyjnym.
 12. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrektora, rodzic może przebywać krótko na terenie placówki z zachowaniem zasad higieny i dystansu społecznego.
 13. Wszyscy rodzice zobowiązani są do noszenia maseczek i dezynfekowania rąk.
 14. Przedszkolaki nie przynoszą do przedszkola żadnych rzeczy z domu (zabawki, napoje itp.)
 15. Przedszkolaki nie przynoszą ręczników.
 16. Zabrania się rodzicom z dziećmi korzystania z placu zabaw po odebraniu dziecka z przedszkola lub w innych godzinach.

Wszyscy rodzice są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia, które można pobrać poniżej oraz zapoznania się z procedurami i wytycznymi GIS z dnia 25 sierpnia 2020r oraz MZ i MEN  oraz wewnętrzną Procedurą PP14 zgodnie z którymi będzie funkcjonowało przedszkole

Rodziców prosimy o uaktualnienie  informacji podanych w przedszkolu w przypadku zmiany numeru telefonu. Bardzo ważne jest, byśmy mieli możliwość szybkiego kontaktu z rodzicem.

Oświadczenie-rodziców

Wytyczne__dla__szkół__i__placówek__-__wrzesień__2020

Wytyczne-żłobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020

oswiadczenie do odbioru dziecka