Publiczne Przedszkole nr 14 w Łomży
Marcowy teatrzyk

"3 x królewna, 3 x smok" - to przedstawienie, które w marcu obejrzały nasze przedszkolaki. Jego bohaterkami były trzy królewny, wśród których jedna posiadała to, czego brakowało pozostałym - mądrość. Pierwsza - rozkapryszona złośnica - tupała, krzyczała i chciała, by wszyscy spełniali jej zachcianki. Druga - płaczliwa - lamentująca nawet z powodu drobiazgów. Trzecia zaś - panienka roztropna - uczynna, uprzejma, lubiąca się uczyć... Tylko ta ostatnia potrafiła sama poradzić sobie ze smokiem, który chciał się z nią ożenić. Wykorzystując zdobytą wiedzę i przewidując na podstawie obserwacji swego samozwańczego narzeczonego - smoka, odprawiła go z kwitkiem.  
Aktorzy Teatru pod Orzełkiem w fantastyczny sposób włączyli nasze dzieci do współtworzenia tego spektaklu - a one: odpowiadały na pytania, tworzyły tło niezbędne, podpowiadały królewnom i oczywiście biły brawo. Dziękujemy za tę ucztę artystyczną.

Więcej…
 
KRYTERIA NABORU

 

do PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PUNKTACJA oraz WYMAGANE DOKUMENTY

 

Na podstawie art. 20c u. o. s. o. przeprowadza się rekrutację do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża na rok szkolny 2015/2016 według następujących zasad:

 1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łomża.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek – zamieszkania na terenie Miasta Łomża - niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria (ustawowe):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;

 2. niepełnosprawność kandydata;

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Ustala się, iż powyższe kryteria mają wartość – po 128 pkt każde w roku szkolnym 2015/2016 w uzgodnieniu przez dyrektorów przedszkoli publicznych i Prezydenta Miasta Łomża – art. 20 c ust. 4 u. o s. o. w związku z art. 6 ust. 1 wyż. cyt. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Do potwierdzenia powyższych kryteriów określa się następujące/niezbędne/ dokumenty:

 1. akty urodzenia/odpisy skrócone aktów urodzenia lub Karta Dużej Rodziny – Miasta Łomża,

 2. kserokopia orzeczeń stwierdzających niepełnosprawność kandydata, bądź jednego/obojga rodziców kandydata, rodzeństwa kandydata,

 3. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 4. kserokopia wyroków sądowych stwierdzających objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria – określone przez organ prowadzący w roku szkolnym 2015/2016 uzgodnione przez dyrektorów przedszkoli publicznych i Prezydenta Miasta Łomża (art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2014 r., poz. 7 z późn. zm./):

 

(dot. Przedszkola Publicznego Nr 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15 oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 4) :

 • dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym – 64 pkt,

 • dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola – 32 pkt,

 • dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt,

 • dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 pkt,

 • dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

 

(dot. Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi):

 • dziecko posiadające opinię do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 128 pkt,

 • dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo lub studiujących w systemie dziennym – 64 pkt,

 • dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do danego przedszkola– 32 pkt,

 • dziecko spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 32 pkt,

 • dziecko 4-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu – 16 pkt,

 • dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt.

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów dodatkowych (obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych) są odpowiednio:

 1. zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego dziecka,

 2. zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające studia w trybie dziennym,

 3. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka o stałym zamieszkaniu na terenie Miasta Łomża,

 4. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża,

 5. informacja o orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do kształcenia specjalnego /data i numer orzeczenia/.

 

 1. Nabór do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łomża będzie się odbywał za pomocą elektronicznego systemu na stronie https://naborp-k.vulcan.net.pl/lomza/.

 2. Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola samorządowe w preferowanej przez siebie kolejności.

 3. Po przeprowadzeniu rekrutacji, kandydaci zostają przyjęci do przedszkola po podpisaniu przez rodzica umowy na rok szkolny 2015/2016.

 4. Nabór odbywa się według załączonego harmonogramu.

 

 
W Łomży jest za mało przedszkoli - artykuł z portalu 4lomza.pl

- Istnieje realne zagrożenie związane z  zapewnieniem miejsc w przedszkolach wszystkim uprawnionym dzieciom –  ostrzega Najwyższa Izba Kontroli i zaleca samorządom – także miastu  Łomża - zintensyfikowanie działań na rzecz zapewnienia opieki tym  dzieciom i stałej analizy potrzeb, uwzględniającej tendencje  demograficzne i oczekiwania rodziców. - „Istniejąca baza oświatowa w  Łomży (przedszkola i oddziały przedszkolne) nie umożliwia  zagwarantowania wszystkim zameldowanym na terenie miasta dzieciom (w  wieku trzech - pięciu lat) miejsc w przedszkolach publicznych od roku  szkolnego 2017/2018” – czytamy w raporcie, który NIK opracowała we  wrześniu ubiegłego roku, gdy prawo obligowało dzieci 6-letnie do pójścia  do szkoły.  W grudniu Sejm zniósł ten obowiązek i teraz także te dzieci mogą zostać  w przedszkolach, co potęguje problem niedoboru miejsc.

Więcej…
 
Wiosenne Wierszowanie Przedszkolaków

 

II ŁOMŻYŃSKI MIĘDZYPRZEDSZKOLNY PRZEGLĄD WIERSZY WIOSENNYCH

„WIOSENNE WIERSZOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW 2016”

1.Organizatorem Przeglądu jest Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży

osoba odpowiedzialna: Łukasz Wojciechowski tel. 669 821 414, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął PRZEYDENT MIASTA ŁOMŻY Pan Mariusz Chrzanowski

2. Cele:

- rozwijanie zainteresowań dzieci poezją
- zacieśnianie więzi rodzinnych
- rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości
- rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności
- integrowanie dzieci z różnych środowisk przedszkolnych

3. Warunki uczestnictwa:

- w Przeglądzie mogą wziąć udział dzieci z grup 5-latków oraz 6-latki z „zerówek” szkolnych, które wraz z rodzicami
napiszą wiersz nt.: „RODZINA WIOSNĄ ROZKWITA”
- wiersz powinien składać się minimum 3 zwrotek po 4 wersy każda
- każda placówka może zgłosić max. 3 uczestników, których wyłania w drodze wewnętrznych eliminacji
- zgłoszeń uczestników dokonują nauczyciele z przedszkola:

* wyłącznie drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tylko do dnia 14 marca 2016r. Ze względów
organizacyjnych wiersze zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę!
* wiersz należy przesłać wpisując go w treść maila (nie w załączniku!)
*
każdy zgłoszony wiersz powinien być opatrzony metryczką: imię i nazwisko autorów, wiek dziecka, nazwa
placówki

4. Uroczysty Przegląd czyli prezentacja wierszy przez dzieci – autorów odbędzie się dnia 21 marca o godz. 9.00 podczas gali powitania wiosny w Przedszkolu Publicznym nr 14 w Łomży, ul. H. Kołłątaja 8

5. Każde dziecko otrzyma tomik poezji złożony z wierszy uczestników Przeglądu oraz niespodziankę.

6. Wiersze zostaną opublikowane na stronie UM Łomża oraz na www.przedszkole14.lomza.pl po zakończeniu Przeglądu oraz będą dostępne
do wypożyczenia w dziecięcym oddziale Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. 3 Maja 6A
w Łomży.

 

 
8 marca

Z okazji Dnia Kobiet życzenia zdrowia, radości, spełnienia marzeń wszystkim kobietkom
i kobietom składają "chłopaki z 14".

 
Nabór 2016

 

Zarządzenie Nr 4/2016

z dnia 03 marca 2014 roku

Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14

w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie : Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 w związku z art. 6 ust. 1 Ustawy z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć do Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży, wartości punktowych tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Rekrutacji Dzieci do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży stanowiący załącznik do zarządzenia

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia nr 4./ 2016 dyrektora PP nr 14 z dnia 03.03.2016

 

Regulamin rekrutacji dzieci

do Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży

na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna:

· Na podstawie : Na podstawie art. 20 c ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 w związku z art. 6 ust. 1 Ustawy z dn. 06.12.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęć do Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży, wartości punktowych tych kryteriów oraz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów,

· Statut Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży

§ 1

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko poniżej 3 roku życia.

§ 2

1. Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru dla wszystkich przedszkoli.

2. Karty zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

§ 3

 

3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie:

1) Deklaracji o pozostaniu dziecka w tym samym przedszkolu,

2) Wniosku - Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, oświadczenia

4. Powyższe dokumenty mogą być pobrane drogą elektroniczną na stronie www.oswiata.pcss.pl , na stronie www przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

1. Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie według podanego przez Miasto Łomża harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym obowiązujących dla wszystkich przedszkoli.

2. Wypełnioną Deklarację o pozostaniu dziecka w przedszkolu należy złożyć w terminie od 08. 03. 2016 r. do 14.03.2016r.

3. Wypełniony wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 15. 03. 2016 r. do 31.03.2016 r.

§ 5

1. Do przedszkola będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża.

 

2. Rekrutacja przebiegać będzie w dwóch etapach.

3. Na pierwszym etapie rekrutacji do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria ustawowe wynikające ze znowelizowanej ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013r. (Dz.U.2014poz.7), art.20b,art20c, pkt1-3:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

4. W przypadku gdy przedszkole po etapie pierwszym będzie dysponowało wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

§ 5

1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.

2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży.

 

§ 6

1. Przyjęcia dzieci spoza miasta Łomża może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców miasta Łomża i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

2. Dzieci zamieszkałe poza miastem Łomża przyjmowane będą także według tych samych kryteriów .

§ 7

Rodzice dokonując zgłoszenia dziecka do przedszkola mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola samorządowe w preferowanej przez siebie kolejności.

§ 8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 15 kwietnia 2016r. o godz. 15.00 poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie www przedszkola.

§ 9

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola powinny złożyć w terminie od 18.04.2016r. do 20.04.2016r. potwierdzenie woli przyjęcia ich dziecka w postaci pisemnego oświadczenia.

§ 10

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 22 kwietnia 2016r. do godz. 15.00 poprzez wywieszenie list na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie www przedszkola.

§ 11

Po przeprowadzeniu rekrutacji, kandydaci zostają przyjęci do przedszkola po podpisaniu przez rodzica umowy na rok szkolny 2016/2017.

§ 12

Nabór odbywa się według załączonego harmonogramu.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Łomża na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15.03.2016 r. do 31.03.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

od 05.05.2016 r. do 11.05.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy

do 05.04.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

do 16.05.2016 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.04.2016r.

do godz. 15.00

19.05.2016 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 18.04.2016r. do 20.04.2016r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

od 20.05.2016r. do 23.05.2016r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.04.2016r.

do godz. 15.00

25.05.2016r.

do godz. 15.00

UWAGA

Zgodnie z art. 20w.ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.7 ze zm.):

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub danej publicznej innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20l.

 

 

 

 
Uwaga! Ważna informacja dla rodziców grup 5-latków

Od dziś 22 lutego łomżyńskie podstawówki zapraszają na dni otwarte.
W wyznaczonych dniach można odwiedzić wybraną szkołę i zapoznać się z jej ofertą edukacyjną skierowaną do przedszkolaków i dzieci z klas pierwszych. Poniżej przedstawiamy harmonogram ustalony dla wszystkich szkół.

SP 10 (ul. J. U. Niemcewicza 17) - 22 lutego, godz, 17.00
SP 2 (ul. Piękna 2) - 23 lutego, godz. 17.00
SP 9 (ul. Księżnej Anny 18) - 25 lutego, godz. 17.00
SP 7 (ul. A. Mickiewicza 7) - 7 marca, godz. 17.00
SP 4 (ul. Kierzkowa 7) - 9 marca, godz.17.00
SP 5 (ul. Polna 40 A) - 9 marca, godz.17.00

 
Piramida w PWSIiP?

Tak! Ale nie egipska, tylko piramida żywienia. 18 lutego, po wykładzie nt. zdrowego odżywiania się, dzieci z różnych placówek przedszkolnych skomponowały symboliczną półkę - piramidę, na której układały przygotowane produkty spożywcze. Był wykład, była piramida, ale cóż z tego... Dzieci na hasło cukierki skakały z radości, krzyczały i dostawały wypieków na twarzach. Kiedy usłyszały, że chipsy i frytki można jeść tylko w niewielkich ilościach wydały z siebie tylko jęk zawodu...
Dzieci, które od najmłodszych lat wpajaną mają wiedzę o zdrowym odżywianiu i jest ona poparta tym, co jedzą - nie mają problemów z zaakceptowaniem takich "trudnych" informacji. Natomiast dzieciom, które mają wpajaną wiedzę o zdrowym odżywianiu, a nie jest ona wykorzystywana praktycznie - takim jest o wiele trudniej.

Więcej…
 
Pani Zamieć - teatrzyk

W poniedziałkowe przedpołudnie (8.02) rozpoczynające nowy semestr, do naszego przedszkola przyjechał Teatr Bajki z Białegostoku. Dzieci zgromadzone w sali starszaków oglądały ciekawe przedstawienie, które opowiadało o dwóch siostrach, z których jedna była leniwa, druga zaś pracowita. Zapłata za pracę tą wykonaną i nie była tak różna (złoto dla pracowitej i gady za lenistwo), że dzieci z pewnością zapamiętają tę "lekcję" na długo. Oklaski na zakończenie były nagrodą dla występujących, a dla nas informacją, że naszym przedszkolakom po prostu się podobało.

Więcej…
 
Karnawałowe szaleńtwo!

14 stycznia w naszym przedszkolu odbył się długo wyczekiwany bal karnawałowy. Specjalnie na tę okazję wszystkie przedszkolaki przebrały się w stroje swoich ulubionych bohaterów bajek, filmów, zwierzątka itp.  Zaraz po śniadanku w pięknie przystrojonej sali zebrało się gros przedszkolnej dziatwy, by w rytm muzyki bawić się na całego - tańczyć, skakać, klaskać, krzyczeć z radości. Jak co roku, do zgromadzonych na balu dzieci przybył Mikołaj, który po przywitaniu od razu ruszył z nimi w tany. Czas karnawałowej zabawy jest najlepszą okazją do... zabawy, której oczywiście nie brakowało. Zabawy i konkurencje były okazją, by zmęczonym od tańca nogom dać chociaż chwilę wytchnienia. W tych tanecznych rytmach i nastrojach wytrwaliśmy do końca naszego pobytu w przedszkolu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 25
infoza.net