cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Ogłoszenie dla Rodziców

Ogłoszenie

 1. Od dnia 18.05.2020 r. wznawia funkcjonowanie Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży.
 2. W związku z powyższym prosimy o ponowne zgłoszenie dziecka do nauczycieli grup, od 18.05.2020r.
 3. Rodzice przyprowadzający dziecko od 18.05.2020 zobowiązani są złożenia oświadczenia, które można pobrać ze strony internetowej przedszkola. Oświadczenie
 4. Pierwszeństwo do opieki przedszkolnej w czasie epidemii mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 5. Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 29.04.2020 r. i wytycznych GIS z dnia 4.05.2020 r. liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 12. W uzasadnionych przypadkach, i za zgodą organu prowadzącego przedszkole liczbę dzieci można zwiększyć o 2.
 6. Na czas epidemii PP nr 14 w Łomży będzie czynne od godz. 7.00 do godz. 16.00.
 7. Przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z poniższymi procedurami wyznaczonymi przez GIS z którymi rodzice mają obowiązek zapoznać się i stosować się do ich zaleceń.
 8. Dla dzieci nie objętych opieką przedszkolną nadaj kontynuowane będzie nauczanie zdalne.

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

 

 1. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
 2. O fakcie z możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej przez dziecko rodzice powinni powiadomić dyrektora placówki.
 3. Rodzice nie mogą przyprowadzać dzieci z objawami chorobowymi, bądź w przypadku, gdy domownik odbywa kwarantannę.
 4. Dzieci do przedszkola powinni być przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
 5. Dzieci można przyprowadzać od godz. 7.00 rano, a odbierać do godz. 16.00.
 6. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 7. Przyprowadzając lub odbierając dziecko rodzic/ opiekun powinien zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej / maseczka, rękawiczki / oraz korzystać każdorazowo ze środków dezynfekujących.
 8. Należy dziecku przypominać podstawowe zasady higieny takie jak: nie podawanie ręki na powitanie, , unikanie dotykania oczu, nosa, ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu i kasłaniu,
 9. Rodzice /opiekunowie przyprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej – szatni zachowując zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępstwie od kolejnego rodzica/ opiekuna 2 metry, przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( ochrona ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja ).
 10. Dziecko do Sali wprowadzane jest przez wyznaczony personel. Adekwatnie dzieje się w przypadku odbioru dziecka.

 

Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19  u  dziecka przebywającego w przedszkolu

 1. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można izolować dziecko w przypadku objawów chorobowych.
 2. Należy niezwłocznie odsunąć dziecko od grupy, zmierzyć temperaturę, umieścić w izolatce i powiadomić rodziców.
 3. Dziecko z podejrzeniem zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 w trakcie pobytu w izolatce i do czasu powiadomienia rodziców powinno znajdować się pod opieką 1 nauczyciela.
 4. Niezwłocznie należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych  dzieci, powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Obszar , w którym poruszało się dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, w którym przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym.
 8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 9. Rodzic/ opiekun powinien zapoznać się z procedurą postępowania z dzieckiem w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 i potwierdzić to własnoręcznym podpisem.

 

 1. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID – 19 personelu przedszkola
 2. Do pracy mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 3. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników przedszkola powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 4. Należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można izolować osobę w przypadku objawów chorobowych.
 5. Pracownicy przedszkola powinni być poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną , oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji GIS i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy  wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą stację sanitarno – epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 8. Obszar , w którym poruszał się pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
 9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 10. Należy przygotować i umieścić w określonym miejscu ( łatwy dostęp ) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.
 11. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w przedszkolu, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych GIS dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ odnoszących się do osób , które miały kontakt z zakażonym.
 12. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do stacji sanitarno – epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w sprawie zawieszenie zajęć wychowawczo – dydaktycznych w Przedszkolu Publicznym nr 14 w Łomży

zarządzenie.pdf