Przedszkole Bliżej Rodziny
O projekcie "Przedszkole bliżej rodziny"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego 

PROJEKT

"PRZEDSZKOLE BLIŻEJ RODZINY"

O NUMERZE

UDA-POKL.09.01.01-20-156/10-00

REALIZOWANY

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 14W ŁOMŻY

W RAMACH

PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 

Numer i nazwa Priorytetu: IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Numer i nazwa Działania:

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Numer i nazwa Podziałania:

9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolne

 

Cel główny projektu:


Umożliwienie 25 dzieciom w wieku 5 lat w tym z rodzin korzystających z pomocy MOPS w Łomży dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez uruchomienie w latach 2010/11 dodatkowego naboru do PP nr 14 w Łomży oraz podniesienie świadomości rodziców w zakresie znaczenia wychowania przedszkolnego w dalszej edukacji przedszkolnej.

 

Cele szczegółowe:

 


wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych realizujących nowa podstawę programową


zniwelowanie deficytów rozwojowych (was wymowy, wad postawy) oraz rozwijanie uzdolnień językowych i rytmiczno-ruchowo-plastycznych

 


wyzwolenie aktywności i inwencji twórczej dzieci oraz pokazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie różnorodnych wycieczek, uroczystości przedszkolnych, wyjazdów do muzeów, teatrów, wyjść na pływalnie miejską

 


odciążenie materialne 25 rodzin poprzez zapewnienie bezpłatnego korzystania z książek, wyprawek przedszkolak a i 3 posiłków

 


zwiększenie świadomości 25 rodziców na temat korzyści wynikających z edukacji przedszkolnej  poprzez przekazanie wiedzy psychologicznej niezbędnej do prawidłowego wychowania

 

Kadra:

 


pani Katarzyna Podeszwa - nauczycielka prowadząca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

pani Magda Zbrożek - nauczycielka prowadząca zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

pani Emilia Wąsiewska - pomoc nauczyciela

pani Barbara Klimowicz - nauczycielka prowadząca zajęcia plastyczne

pani Agata- nauczycielka prowadzaca zajęcia z języka angielskiego

pan Kazimierz - prowadzi zajęcia rytmiczno - taneczne

pani Anna Tyborowska - logopeda prowadzący zajęcia logopedyczne

pani Alicja Zaniewska - nauczycielka prowadząca zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

 

 

Działania:

1. Rekrutacja

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

3. Zajęcia dodatkowe


język angielski

plastyka

zajęcia rytmiczno-taneczne

logopedia

gimnastyka korekcyjna

4. Wyjścia do teatru, muzeum

5. Wycieczki krajoznawcze

6. Wyjścia na pływalnię

7. Warsztaty dla rodziców

ISTOTA PROJEKTU


Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży wraz z  Urzędem Miasta Łomża od 18 października 2010 roku realizuje projekt „Przedszkole Bliżej Rodziny”. Obejmuje on swoim działaniami rodziny o najniższym statusie materialnym  zamieszkałe w Łomży. Zakłada on utworzenie grupy przedszkolnej dla  dzieci 5-letnich oraz szeroko pojmowaną pedagogizację rodziców tych  dzieci, obejmującą warsztaty z psychologiem, pedagogiem oraz logopedą. Rodziny objęte programem mają zagwarantowany bezpłatny  dziewięciogodzinny pobyt dziecka w przedszkolu uwzględniający planowe  zajęcia edukacyjne, zajęcia dodatkowe (język angielski, zajęcia rytmiczno - taneczne, plastyka), specjalistyczne (logopedia, gimnastyka korekcyjna) oraz wyżywienie.  Każde dziecko uczęszczające do tej grupy otrzyma bezpłatnie zestaw  książek oraz wyprawkę przedszkolaka.  
Projekt realizowany będzie do końca lipca 2011 roku.

 

Wrzesień 2010

Jednym  z pierwszych działań było przystosowanie pomieszczenia przedszkolnego  jako sali edukacyjnej dla przyszłych przedszkolaków, co stanowi wkład własny JST Po zakończeniu prac  remontowych do pustych pomieszczeń "wkroczyli" pracownicy przedszkola  aktywnie angażując się w prace wykończeniowe. Dzięki ich wspólnym  wysiłkom powstała bajkowa sala przepełniona atmosferą dziecięcej  radości.

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO GRUPY PRZEDSZKOLNEJ

do Przedszkola Publicznego Nr 14 w Łomży

w ramach realizacji projektu

„Przedszkole Bliżej Rodziny

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26, poz. 232)

3. Statut Przedszkola Publicznego Nr 14.

4.  Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr : UDA-POKL.09.01.01-20-156/10-00

§ 1

Tok postępowania rekrutacyjnego do grupy przedszkolnej organizowanej w ramach projektu „Przedszkole bliżej rodziny”

1. Przebieg rekrutacji dzieci obejmuje:

a) określenie liczby miejsc w organizowanej grupie,

b) ogłoszenie rekrutacji dzieci w mediach, w przedszkolu, oraz

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

c) przyjmowanie kart  zgłoszeń do grupy przedszkolnej,

d) powołanie Komisji Rekrutacyjnej,

e) posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej- przeprowadzenie rekrutacji

jawnej przez Komisję w oparciu o określone kryteria,

f) ogłoszenie wyników rekrutacji.

§ 2

Podstawowe kryteria  przyjęcia do grupy przedszkolnej organizowanej w ramach projektu „Przedszkole bliżej rodziny”

1. Do grupy przedszkolnej przyjmowane są dzieci w wieku lat 5,

2. Dzieci nie uczęszczające do przedszkola,

3. Dzieci z rodzin korzystających z pomocy MOPS w Łomży

§ 3

Kryteria uzupełniające przyjęcia do grupy przedszkolnej organizowanej w ramach projektu „Przedszkole bliżej rodziny”

W przypadku zgłoszenia się większej ilości dzieci niż limit posiadanych miejsc lub ich niedoboru o przyjęciu do grupy decyduje przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1.Wielodzietność w rodzinie.

3. Rodzina niepełna – osoby samotnie wychowujące dzieci.

4.Rodzina zastępcza

5.Rodzice niepełnosprawni lub z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy.

6. Dzieci zamieszkałe na terenie miasta Łomża w odległości nie

przekraczającej 2 km od miejsca zamieszkania dziecka do PP 14.

7. Niski status społeczny i materialny rodziny dziecka –

dochód nie przekraczający 350zł na osobę , nie korzystająca z

pomocy MOPS w Łomży.

8. Dzieci nie korzystające z przedszkola, których dochód w rodzinie na

jedną osobę  nie przekracza 700zł netto.

§ 4

Zasady rekrutacji do grupy przedszkolnej organizowanej w ramach projektu „Przedszkole bliżej rodziny”

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywać się będzie od 07.09,2010r do 07.10.2010r:

2. Przyjęcia dzieci do grupy przedszkolnej odbywać się będzie na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „kart zgłoszeń do przedszkola”

3. Karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informację o aktualnym stanie zdrowia dziecka,

4. Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

5. Umowa ta obowiązuje przez okres pobytu dziecka w przedszkolu.

6. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

7. Rekrutacja rodziców na warsztaty odbywać się od dnia 08.10.2010r. do 01.12.2010r. na podstawie wypełnionych  ankiet - deklaracji, zawierających zakres szkoleń i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4. Złożenie podpisanej ankiety – deklaracji  przez rodzica (prawnego opiekuna), jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

§ 5

Tok postępowania Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Przedszkole bliżej rodziny”

1. Skład Komisji Rekrutacyjnej:

Koordynator projektu – przewodniczący komisji rekrutacyjnej

Asystent organizacyjny – członek

Pracownik MOPS-u w Łomży - członek

Pracownik ds. informacji i promocji - członek

2. O terminie posiedzenia komisji Koordynator projektu zawiadamia z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

3. Członkami komisji rekrutacyjnej na prawach obserwatorów mogą być:

a) przedstawiciel związków zawodowych

b) radni z rejonu

c) przedstawiciel organu prowadzącego

4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego

posiedzenia, do którego załącza:

listy dzieci przyjętych do przedszkola do grupy VIII w projekcie  „Przedszkole bliżej rodziny,

b) listę rezerwową dzieci nieprzyjętych .

§ 6

Dokumenty dotyczące rekrutacji do grupy przedszkolnej organizowanej w ramach projektu „Przedszkole bliżej rodziny”

1 . Dokumenty stanowiące podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej to:

„Karta zgłoszenia dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 14”

zawierająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

b) oświadczenie rodziców o dochodach.

c)  imienny wykaz  zgłoszonych dzieci

d)  inne dokumenty złożone przez rodziców i instytucje.

§ 7

Zadania realizatorów projektu„Przedszkole bliżej rodziny” dotyczące rekrutacji do grupy przedszkolnej

1. Koordynator projektu:

a) Wykonuje czynności przygotowawcze do pracy Komisji Rekrutacyjnej-

b) Zapoznaje członków komisji z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola;

c) Nadzoruje i kieruje pracą Komisji rekrutacyjnej, w tym

prawidłowego sporządzania dokumentacji przez Komisję.

2. Asystent organizacyjny:

a) Wyjaśnia rodzicom zasady określone w niniejszym Regulaminie

b) Wydaje i przyjmuje „karty zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz

dokumenty dostarczane przez rodziców.

c) sprawdza dokumenty pod względem formalnym i rzeczowym,

d) sporządza na potrzeby Komisji wykaz zgłoszonych dzieci,

e) uczestniczy w pracach weryfikacyjnych komisji,

f) sporządza listę dzieci nieprzyjętych do grupy przedszkolnej wraz z uzasadnieniem,

g) protokołuje przebieg posiedzenia komisji.

2. Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży:

a) sporządza analizę dokumentów zawierających dane o dziecku i jego rodzinie,

b) typuje dzieci spełniające kryteria bycia beneficjentami projektu.

c) kontaktuje się indywidualnie z ewentualnymi uczestnikami projektu w

środowisku lokalnym,

d) wydaje i przyjmuje „karty zgłoszeń dziecka do przedszkola” oraz

dokumenty dostarczane przez rodziców w MOPS-ie

e) sprawdza dokumenty pod względem  formalnym i rzeczowym,

f) sporządza na potrzeby Komisji wykaz dzieci zgłoszonych do projektu,

g) uczestniczy w pracach weryfikacyjnych komisji.

3. Pracownik ds. informacji i promocji :

a) promuje rekrutację dzieci w środowisku lokalnym- plakaty, media,

ogłoszenia

b) prowadzi i aktualizuje stronę internetową

c) uczestniczy w pracach weryfikacyjnych komisji,

d) ogłasza wyniki rekrutacji.

 

Przepisy końcowe

§ 8

W przypadku nie przyjęcia dziecka do udziału w projekcie komisja ma obowiązek podania przyczyny odmowy.

§ 9

1. Sprawy sporne, skargi i odwołania w pierwszej kolejności rozpatruje przewodniczący komisji.

2. Od decyzji przewodniczącego rodzice mogą odwoływać się do organu prowadzącego.

§ 10

1. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor przedszkola/koordynator projektu, biorąc pod uwagę wymienione wyżej kryteria.

§ 11

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 07 września 2010 roku.

3.Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola nr 14.

Załączniki


Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego nr 14 karta_zgloszenia_dziecka.pdf (104.2 KB)

Deklaracja rodzica dziecka

Koordynator projektu

Grażyna Kowalewska

 

 


 


infoza.net