Załącznik do zarządzenia nr 2 z dnia 02.04.2020r.

Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MIEJSKIEGO ŻŁOBKA nr 3 w Łomży

Spis treści:

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział II. Zadania i organizacja Żłobka.

Rozdział III. Rekrutacja.

Rozdział IV. Organizacja pracy Żłobka.

Rozdział V. Zadania i zakres działania pracowników Żłobka.

Rozdział VI. Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka.

Rozdział VII. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi.

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 • 1
 1. 1. Regulamin organizacyjny Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży zwanego dalej „Żłobkiem” określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku w tym:

1) przebieg procesu udzielania świadczeń,

2) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,

3) zadania i organizację Żłobka,

4) zadania i obowiązki pracowników.

 • 2
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka,

2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży,

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży .

4) Żłobku – należy przez to rozumieć Miejski Żłobek nr 3 w Łomży

 • 3
 1. Żłobek jest gminną jednostką organizacyjną miasta Łomża działającą jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą 229/XXI/20 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, przy ulicy Hugona Kołłątaja 8, zwany dalej „Żłobkiem” w formie miejskiej jednostki budżetowej.

 

 1. Żłobek działa na podstawie:

1) Statutu Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 230/XXI/20  Rady Miejskiej w Łomży z dnia 26 lutego 2020r.

2) Uchwały Rady Miejskiej w Łomży  w sprawie ustalenia opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w Żłobku.       .

 1. Celem Żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku do 3 lat.
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji , z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje dyrektor
 • 4
 1. Dyrektor Żłobka może określić w drodze zarządzenia procedury i standardy postępowania w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości usług świadczonych przez Żłobek.
 2. Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach 8:00 – 13:00

W nagłych przypadkach po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 • 5
 1. Żłobek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych dziecka i innych związanych z wykonywanymi zadaniami.
 3. Żłobek prowadzi stronę BIP na której zamieszcza podstawowe dane dotyczące organizacji żłobka
 4. Żłobek prowadzi stronę internetową na której zamieszcza wszystkie aktualne regulaminy i inne przepisy prawa oraz zajęcia jakie są przez niego organizowane.

Rozdział II.

Zadania i organizacja Żłobka

 • 6

Misją Żłobka  jest:

 1. Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności,
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
 3. Zapewnienie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej,
 4. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
 5. Zapewnienie prawidłowego żywienia wg obowiązujących norm,
 6. Rozwijanie samodzielności dzieci,
 7. Umiejętności współpracy w grupie,
 8. Współdziałanie z rodzicami.
 • 7
 1. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych, które obejmują swoim zakresem opiekę nad dziećmi do lat 3.
 2. Żłobek zapewnia opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb.
 3. Zadania Żłobka określa Statut.
 • 8
 1. Oddział Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży znajduje się przy ul. Kołłątaja 8 w Łomży i posiada 25 miejsc dla dzieci od drugiego roku życia do 3  lat.

Rozdział III

Rekrutacja

 • 9
 1. Rekrutacja w Żłobku trwa przez cały rok, natomiast dzieci które zostaną przyjęte na nowy rok szkolny są rekrutowane na przełomie miesiąca lipca – sierpnia danego roku.
 2. Rekrutacja o której mowa w pkt. 1 zajmuje się komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora w którym określone są terminy i zadania komisji.
 3. Lista dzieci przyjętych zatwierdza Dyrektor.
 4. Dzieci, które nie zostaną przyjęte ze względu na brak wolnych miejsc pozostają dalej na liście oczekujących na przyjęcie do momentu ukończenia przez dziecko 3 roku życia.
 5. Informacje o dziecku mogą uzyskać tylko rodzice dziecka lub opiekunowie prawni po okazaniu dowodu tożsamości.
 6. Żłobek zastrzega sobie prawo nie udzielania informacji osobom trzecim jak i informacji telefonicznej.
 7. Przyjmowanie dziecka do Żłobka odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie par. 7 poprzez złożenie przez rodzica „Karty Zgłoszenia dziecka do Żłobka, wzór karty określa załącznik nr 1, oraz przy uwzględnieniu następujących zasad:

1) Rodzic lub opiekun prawny dziecka przyjętego do Żłobka zobowiązany jest dostarczyć  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczęszczania dziecka do Żłobka, oraz okazać kartę szczepień na odrę.

2) Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, którzy korzystają z pomocy MOPS zobowiązani są dostarczyć zaświadczenie w terminie wyznaczonym przez komisje. Jeśli w/w zaświadczenie nie zostanie dostarczone w wyznaczonym terminie dziecko nie może korzystać z przywilejów do przyjęcia dziecka.

3) Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka z orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności dziecka, rodzica lub opiekuna prawnego zobowiązani są o przedstawienie w/w decyzji.

4) W przypadku gdy rodzic lub opiekun prawny nie dostarczy dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3 do wyznaczonego przez Żłobek terminu (ogłoszonego na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń, informacji ustnej) Żłobek ma prawo skreślić dziecko z listy przyjętych do Żłobka bez ponownego informowania rodzica lub opiekuna prawnego.

5) W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do Żłobka, Dyrektor Żłobka podpisuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka umowę w sprawie korzystania z usług Żłobka.

6) Umowa, o której mowa w punkcie 5, powinna być podpisana najpóźniej pierwszego dnia korzystania dziecka ze Żłobka, wzór umowy stanowi załącznik nr 2

 • 10
 1. Zakres świadczeń udzielanych przez żłobek określa umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a żłobkiem reprezentowanym przez dyrektora.
 2. Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających z usług Żłobka może nastąpić w przypadku:

1) Nie uregulowania przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, wymaganych opłat za korzystanie ze Żłobka,

2) Poinformowaniu Dyrektora, komisję rekrutacyjną telefonicznie o rezygnacji z miejsca w Żłobku oraz nie dostarczenie do 5 dni roboczych rezygnacji pisemnej,

3) Nie zgłoszenie się dziecka do 5 dni roboczych od momentu dwukrotnego poinformowania rodzica lub opiekunów prawnych pisemnie bądź telefonicznie o przyjęciu dziecka do Żłobka,

4) Nie zgłoszenie się dziecka do 5 dni roboczych od momentu wręczenia rodzicom lub opiekunom prawnym dokumentów dotyczących przyjęcia dziecka(umowa, wyprawka, upoważnienie do odbioru dziecka i inne) bez podania przyczyny nieobecności,

5) Na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego z przyczyn nieprzewidzianych zachowując okres wypowiedzenia przewidzianego w umowie,

6) Nie przyjęcia propozycji wolnego miejsca w Żłobku. Ponowne wpisanie dziecka nastąpi z chwilą złożenia ponownie kart zapisu.

7) Nie złożenia pisemnej rezygnacji z miejsca w terminie 5 dni roboczych od otrzymania karty informacyjnej o przyjęcia dziecka do Żłobka,

8) Rozwiązania umowy z przyczyn innych niż opisane w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

9) Rodzic dziecka, którego absencja w Żłobku w miesiącu wyniosła powyżej 25 dni zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie zaświadczenie od lekarza o przeciw wskazaniu uczęszczaniu dziecka do żłobka. Jeżeli rodzic po 25 dniach nie dostarczy zaświadczenia, Dyrektor może rozwiązać umowę.

Rozdział IV

Organizacja pracy Żłobka

 • 11
 1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 63° do 163°, za wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy
 2. W Żłobku nr 3 w Łomży obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:

6.30 – 8.30 Przyjmowanie dzieci – zabawy indywidualne

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 10.00 Zajęcia planowane

10.00 – 10.30 Drugie śniadanie

10.30-11.00  Zabawy swobodne

11.00 – 11.30 Przygotowanie do posiłku

11.30 – 12.00 Obiad

12.00 – 14.00 Leżakowanie

14.00 – 14.30 Przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 15.30 Podwieczorek

15.30 – 16.30 Wydawanie dzieci – zabawy indywidualne

 1. W grupie dziecięcej realizowane są miesięczne plany pracy.
 2. Dzieciom uczęszczającym do Żłobka zapewnia się wyżywienie w formie 4 posiłków:
 3. a) I śniadania,
 4. b) II śniadania,
 5. c) obiadu składającego się z dwóch dań,
 6. d) podwieczorku.
 7. Dzieci uczęszczające do Żłobka są przypisane do jednego oddziału.
 8. Przebywające w Żłobku dzieci podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Koszt ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 ponoszą rodzice zgodnie z obowiązującą umową z zakładem ubezpieczeń oraz wg określonego wariantu.
 • 12
 1. Korzystanie ze Żłobka ma charakter odpłatny. Opłaty rodzic lub opiekun prawny dokonuje elektronicznie przelewem, na podstawie miesięcznego rozliczenia wystawionego przez Żłobek.
 2. Rozliczenie o którym mowa w pkt. 1, wystawiane jest do 4-go każdego dnia miesiąca.
 3. Opłata za korzystanie ze Żłobka płatna jest do 10-go dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc co oznacza, że najpóźniej do 10-go dnia miesiąca uznana będzie na rachunek bankowy Żłobka przez bank prowadzący ten rachunek. Od opłat wnoszonych po terminie zapłaty naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie.
 4. Zasady naliczania oraz ustalania wysokości odpłatności za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku ustala intendent.
 5. Rozliczenie opłaty za wyżywienie następuje na koniec danego miesiąca i jest uwzględnione przy ustaleniu opłaty za kolejny miesiąc.
 6. W razie opóźnienia w płatności powyżej 30 dni zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne zgodne z zasadami postepowania windykacyjnego Żłobka nr 3 w Łomży .
 7. Opłaty mogą ulec zmianie w związku ze zmianą uchwały Rady Miejskiej w Łomży.
 8. Informację o kwocie do zapłaty rodzic zobowiązany jest odebrać telefonicznie lub osobiście w placówce Żłobka.
 • 13
 1. Dziecko korzystające z usług Żłobka, może być odebrane przez rodziców lub opiekunów prawnych lub osobę przez nich upoważnioną załącznik nr 3.
 2. Dzieci wydawane są wyłącznie rodzicom, opiekunom prawnym oraz osobom, które zostały pisemnie upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane ze Żłobka w godzinach określonych indywidualnie w zawartej z rodzicem Umowie w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego nr 3 w Łomży
 4. Nie wydaje się dzieci osobom nietrzeźwym.
 5. Nie wydaje się dzieci osobom nieletnim.
 6. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby wyznaczone, reguluje następująca zasada: godzinę po zakończeniu pracy żłobka i wykorzystaniu wszystkich dostępnych możliwości nawiązania kontaktu z wyżej wymienionymi osobami, opiekunka po uzgodnieniu z dyrektorem żłobka powiadamia Komisariat Policji,
 7. Pracownicy żłobka nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie placówki i placu zabaw pod opieką rodziców/opiekunów prawnych lub osób upoważnionych do sprawowania opieki nad dzieckiem,
 8. W przypadku gdy rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską, jest jej pozbawiony bądź kontakty z dzieckiem regulowane są przez postanowienie lub orzeczenie sądu, wówczas opiekunka lub dyrektor zobowiązany jest do zastosowania się do zalecanych form kontaktów z dzieckiem na podstawie orzeczeń bądź postanowień sądu.
 9. Wszystkie osoby upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych do odbioru dziecka uczęszczającego do Żłobka podpisują zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z załącznikiem nr 4.
 10. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłoszenia każdej planowej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka – w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 8:30.
 11. W przypadku gdy rodzic lub opiekun prawny nie zgłosi nieobecności swojego dziecka w Żłobku opłata za wyżywienie będzie naliczana do momentu zgłoszenia nieobecności dziecka.
 12. Do Żłobka nie mogą uczęszczać dzieci chore. W razie stwierdzenia gorączki lub innych objawów niepokojących opiekunka grupy podczas pobytu już dziecka w Żłobku rodzic lub opiekun prawny na wezwanie telefoniczne winien odebrać ze Żłobka niezwłocznie, a w szczególnych przypadkach najpóźniej do 2 godzin dziecko.
 13. Rodzice są zobowiązani zgłaszać Dyrektorowi lub opiekunkom zmiany numerów kontaktowych, adresu zamieszkania oraz zakładu pracy.
 14. W przypadku zagrażającej życiu lub zdrowiu dziecka Żłobek ma prawo wezwać pogotowie ratunkowe dla dziecka, które potrzebuje pomocy specjalistycznej. Rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu.
 15. Rodzice lub opiekunowie prawni, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do zachowania poniższych procedur:

1) Złożenia wniosku w formie pisemnej do Dyrektora Żłobka o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi,

2) Dołączenie zaświadczenia lekarskiego od specjalisty (alergologa, endokrynologa, gastrologa) potwierdzającego konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia dziecka,

3) Nie przynoszenie gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza kuchnią,

4) Przy każdej zmianie diety procedura musi odbyć się od początku,

 1. Dyrektor Żłobka składa pismo wraz z wymienionymi dokumentami w pkt. 7 do Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14  z której kuchni dziecko korzysta o wydanie decyzji w sprawie posiłków.
 2. W razie negatywnej decyzji Dyrektora rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do podjęcia decyzji w sprawie uczęszczania dziecka do Żłobka i korzystania z kuchni zbiorowej.
 3. 18. W przypadku pozytywnej decyzji Dyrektora dotyczącej przygotowania dodatkowych posiłków pracownicy Żłobka zobowiązani są do podawania dietetycznych posiłków w przeciągu 2 tygodni od daty złożenia pisma z prośbą o przygotowania diety eliminacyjnej.
 • 14
 1. W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem Żłobek zapewnia przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną przez opiekunów lub opiekunki dziecięce.
 2. Żłobek pracuje w systemie całorocznym, jednakże z uwagi na dobro dzieci rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia przerwy wakacyjnej w okresie letnim (lipiec, sierpień) minimum 14 dni (2 tygodnie).
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia deklaracji o korzystaniu z placówki w okresie wakacyjnym do dnia wyznaczonego przez Żłobek.
 4. Żłobek zapewnia sobie prawo do łączenia grup o czym informuje wcześniej rodziców (ogłoszenia, informacja ustna).
 5. Łączenie grup następuje rano i popołudniu oraz okresu wakacyjnego oraz świątecznego.
 6. Żłobek prowadzi rejestr godzin pobytu dziecka w Żłobku.
 7. Dziecko w Żłobku nie może przebywać powyżej 10h dziennie.
 • 15
 1. Rodzic lub opiekun prawny który zauważył u swojego dziecka choroby zakaźne typu ospa, świnka, różyczka, wszawica, mięczak zakaźny zobowiązany jest poinformować o tym fakcie niezwłocznie Żłobek ( Dyrektora lub opiekuna grupy).

Rozdział V

Zadania i zakres działania pracowników Żłobka

 • 16
 1. Dyrektor Żłobka powołany jest przez Prezydenta Miasta Łomża .
 2. Zadania i obowiązki Dyrektora Żłobka określa Statut Żłobka.
 3. Dyrektor określa zakres obowiązków i uprawnień zatrudnionych pracowników.
 4. Organizacją Żłobka kieruje Dyrektor, reprezentuje Żłobek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach go dotyczących.
 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy współpracy pracowników administracji i obsługi.
 6. Obsługę w zakresie pełnej księgowości wykonuje główny księgowy, który w dniu zatrudnienia został zatrudniony przez Dyrektora.
 • 17
 1. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) Kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)Pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,

3) Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka,

4) Czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Żłobka przepisów prawa, regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla personelu,

5)Rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz wniosków od rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do Żłobka,

6)Wykonywanie wszelkich czynności wynikających z działalności Statutowej Żłobka, jako użyteczności publicznej.

7)Powołanie Rady Rodziców.

8)W czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony pracownik, na podstawie pisemnego upoważnienia do załatwiania spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie.

9)Dyrektor żłobka organizuje spotkania z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, rozwojowe dziecka.

10) Formy współpracy żłobka z rodzicami:

a)zebrania grupowe,

b)konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, opiekunkami dziecięcymi, pielęgniarką,

c)kąciki dla rodziców,

d)gazetki dla rodziców,

e)uroczystości,

 • 18
 1. Do zadań głównego księgowego zatrudnionego w Żłobku należy:

1) Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2) Kontrola dokumentów finansowych.

3) Kontrola dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.

4)Podpisywanie wszystkich pism z zakresu działania podległych mu stanowisk, sprawozdawczości finansowej i analiz ekonomicznych.

 1. Do zadań referenta do spraw płacowych zatrudnionego w Żłobku należy:

1) Samodzielna obsługa płacowa Żłobka .

2) Terminowe odprowadzanie składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

3) Przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości poleceń płacowych.

4) Sporządzanie lit płac, sprawdzenie względem formalno-rachunkowym, drukowanie i przekazywanie do podpisu księgowemu i zatwierdzenia dyrektorowi placówki.

 1. Do zadań sekretarza zatrudnionego w Żłobku należy:

1)Przyjmowanie, segregowanie, wysyłanie korespondencji, prowadzenie książki korespondencji.

2) Obsługa interesantów i udzielanie informacji.

3)  Wystawianie zaświadczeń dotyczących dzieci.

4)Prowadzenia dokumentacji związaną z kontrolą zarządczą.

5)Przyjmowanie faktur, ich wstępna weryfikacja i przekazywanie głównej księgowej.

6)Prowadzenie kartotek odzieży ochronnej pracowników obsługi i kuchni.

7)Prowadzenie książki materiałowej.

8)Cechowanie sprzętu.

9)Pisanie oraz przepisywanie pism zleconych przez Dyrektora.

10)Zakup art. chemicznych i higienicznych na potrzeby Żłobka i wydawanie zgodnie z rozdzielnikiem.

11)Prowadzenie rejestru wyjść służbowych.

12)Zakup znaczków i prowadzenie rejestru znaczków.

 1. Do zadań intendenta zatrudnionego w Żłobku należy:

1) rzetelnie i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych,

2) zaopatrywanie przedszkola w żywność oraz inne materiały niezbędne do należytego funkcjonowania placówki,

3) nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania kuchni,

4) sporządzanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich do wiadomości rodziców,

5)prowadzenie magazynu żywieniowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6)sporządzanie zestawień i sprawozdawczości w zakresie żywienia dzieci i personelu,

7)przestrzeganie norm i instrukcji HACCP, sporządzanie codziennej dokumentacji HACCP,

sporządzanie corocznej inwentaryzacji magazynu,

8)w miarę potrzeby wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 1. Do zadań opiekuna/opiekunki dziecięcej zatrudnionej w Żłobku należy:

1) Opieka pielęgnacyjna, wychowawcza i edukacyjna dzieci.

2) Opracowywanie planu zajęć i ich realizacja.

3 )Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

4) Obowiązek przyjmowania i wydawania dzieci.

5) Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez obserwację oraz kontakt indywidualny,

6) Prowadzenie zajęć opiekuńczo –wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka,

7) Sprawowanie indywidualnej opieki nad każdym dzieckiem oraz utrzymanie kontaktu z rodzicami w zakresie poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

8) Zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom  powierzonym jego opiece.

9) Inicjować i wdrażać działania prozdrowotne i profilaktyczne.

10) Przestrzegać organizacji pobytu dziecka w przedszkolu uwzględ­niając możliwości psychofizyczne wychowanków.

 1. Do zadań pielęgniarki zatrudnionej w Żłobku należy:

1)udzielanie pierwszej pomocy,

2)udzielanie pomocy przedmedycznej w urazach i nagłych zachorowaniach,

3)ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę wychowawczą dzieci,

4)zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci,

5)prowadzenie kart pielęgnacyjnych dzieci, związanych z rozwojem psychofizycznym dziecka, oraz kart zachorowalności dzieci w żłobku,

6)dbałość o stan sanitarno –higieniczny dzieci,

7)pomoc dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu się w zależności od potrzeb,

8)pomoc dzieciom przy myciu rąk i korzystaniu z toalety,

9)wykonywanie czynności pielęgnacyjno –sanitarnych w czasie zdarzenia fizjologicznego u dziecka,

10)opieka w czasie zabaw: w sali, w ogrodzie żłobkowym,

11)sprawowanie indywidualnej opieki nad każdym dzieckiem oraz utrzymanie kontaktu z rodzicami w zakresie poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

12)nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia,

13)przestrzeganie obowiązku troski i życzliwości oraz wyrozumiałości w traktowaniu dzieci, zgłaszanie natychmiast, gdy dziecko potrzebuje pomocy,

14)odpowiadanie za stan apteczek oraz apteczki w kuchni,

15)czuwanie nad stanem sanitarnym placówki.

16) pomoc opiekunce dziecięcej w sprawowaniu pieczy nad dziećmi znajdującymi się w żłobku,

17)prowadzenie oświaty zdrowotnej.

O zauważanych nieprawidłowościach zawiadamianie dyrektora

 1. Do zadań salowej zatrudnionej w Żłobku należy:

1)Opieka pielęgnacyjna, wychowawcza  nad dziećmi,

2)Estetyczne rozdawanie właściwych porcji dzieciom według ilości wydanej z kuchni,

3) Przynoszenie naczyń do sali, nie wcześniej niż 10 min. przed posiłkiem

4)Karmienie dzieci,

5)Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia.

6)Czuwanie nad leżakowaniem dzieci,

7)Nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia.

8)Utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka, zabawek i pomocy dydaktycznych.

9)Wietrzenie Sali żłobkowej.

10)Dbałość o czystość oraz zmianę pościeli.

11)W miarę potrzeby pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem na dwór, leżakowaniem, itp.

12)Wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, dotyczących higieny osobistej tj. mycie rąk, korzystanie z toalety, przebieranie w czyste ubrania,

13)Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,

14)Dbałość o czystość i estetyczny wygląd dzieci w przedszkolu,

15)Przygotowywanie pomocy do zajęć,

16)Opieka nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek oraz zabaw,

17)Dekorowanie sali,

18)Pomoc  dzieciom w sytuacjach tego wymagających.

19)W miarę potrzeby wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

 1. Do zadań robotnika gospodarczego zatrudnionego w Żłobku należy:

1) Utrzymanie ładu i porządku wokół Żłobka.

2) Odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników w okresie zimowym.

3)Dokonywanie drobnych napraw.

4) Dbanie o sprzęt terenowy, dokonywanie bieżących przeglądów i napraw mebli, sprzętu i urządzeń technicznych w ramach posiadanych uprawnień, naprawa, konserwacja sprzętu wewnątrz i na zewnątrz przedszkola,

5) Systematyczne zamiatanie i grabienie terenu przynależnego do Żłobka,

6) Otwieranie drzwi wejściowych i bramy wjazdowej,

7) Pomoc intendentowi w dostarczaniu i wnoszeniu zakupów sporządzanych na potrzeby Żłobka,

8) Przez cały rok pielęgnowanie ogrodu,

9) W okresie wiosennym i letnim koszenie trawników,

10) dbanie o należyty porządek pomieszczeń piwnicy oraz właściwy stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas pracy,

11) Współpraca z kucharką, pomocami kuchennymi, pomocami nauczyciela w przenoszeniu ciężkich rzeczy,

12) Podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia Żłobka przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń technicznych,

13) W miarę potrzeby wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

 1. Do zadań kucharki zatrudnionej w Żłobku należy:

1)Pomoc intendentowi w planowaniu posiłków dla dzieci i terminowe ich sporządzanie,

2)Codzienne pobieranie artykułów spożywczych z magazynu oraz racjonalne ich wykorzystanie,

3)Odpowiednie zabezpieczenie produktów przed obróbką,

4)Przestrzeganie odpowiedniego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonywaniem,

5)Przestrzeganie zasad technologii sporządzania posiłków, ich kaloryczności oraz dbałość o estetykę oraz najwyższą jakość i smak posiłków,

 1. Do zadań pomocy kuchennej zatrudnionej w Żłobku należy :

1)Wykonywanie czynności kuchennych zgodnie z podziałem pracy przez kucharza,

2)Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie,

3)Odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki,

4)Oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,

5)Rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,

6)Przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharza,

 1. Szczegółowe zakresy czynności na poszczególnych stanowiskach stanowi załącznik nr 6
 • 19
 1. Pracownicy Żłobka mają obowiązek przestrzegać:

1) Przestrzeganie zarządzeń wewnętrznych i regulaminów wydawanych przez Dyrektora Żłobka,

2) Przestrzegania ustalonego porządku pracy.,

3) Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) Przestrzegania ustalonego czasu pracy,

5) Przestrzegania tajemnicy służbowej.

 1. Pracownicy Żłobka są zobowiązani do :

1) Wykonywania pracy starannie i sumiennie,

2) Wykonywania poleceń służbowych,

3) Podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzega przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,

4) Przestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Żłobka  ,

5) Przestrzegania Polityki Ochrony Dziecka w Żłobku,

 1. Wszyscy pracownicy Żłobka zobowiązani są do przestrzegania przepisów RODO.

Rozdział VI

Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka

 • 20
 1. Rodzice mają prawo do:

1)uzyskiwania na bieżąco pełnej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka oraz aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych,

2)uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunek dziecięcych i pielęgniarki w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz przyczyn i doborze metod udzielania dziecku pomocy,

3)informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupie, 4)wyrażania i przekazywania opiekunkom i dyrektorowi żłobka wniosków z obserwacji pracy żłobka,

5)kierowania do pracowników żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka,

6)wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy żłobka, organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany dyrektor żłobka,

7)włączania  się w organizację imprez okolicznościowych organizowanych dla dzieci w żłobku,

8)utworzenia Rady rodziców w żłobku.

 • 21
 1. Do podstawowych obowiązków rodziców/opiekunów prawnych dziecka należy:

1)przestrzeganie statutu żłobka,

2)przestrzeganie regulaminu organizacyjnego,

3)zapoznawanie się z treścią zarządzeń, ogłoszeń, komunikatów dyrektora żłobka i stosowanie się do nich,

4)przestrzeganie doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora żłobka i stosowanie się do nich,

5)przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze żłobka lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo,

6)terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, zgodnie z „umową o świadczeniu usług przez Żłobek Miejski”,

7)informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych, chorobach i chorobach zakaźnych,

8)bezzwłoczne odbieranie dziecka ze żłobka w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych np. wysoka gorączka, wymioty, biegunka,

9)zaopatrzenie dzieci w niezbędne przybory ( pidżamka, pampersy, butelki, kubeczki),

10)inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych żłobka,

11)współdziałanie z opiekunkami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju,

12)zobowiązanie się w miarę możliwości do uczestniczenia w zebraniach rodziców organizowanych w żłobku.

 • 22
 1. Do zadań Rady rodziców należy w szczególności:

1)współpraca z dyrektorem i pracownikami żłobka na rzecz placówki i dobra dzieci,

2)pomaganie w urządzaniu uroczystości, imprez dla dzieci,

3)występowanie do dyrektora z wnioskami i opiniami rodziców dotyczącymi wszelkich spraw żłobka.

 1. Rada rodziców działa społecznie
 2. Działania Rady rodziców nie mogą być sprzeczne ze statutem żłobka
 3. W celu wspierania działalności statutowej żłobka rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Organizację i zakres działania rady rodziców określa Regulamin rady rodziców.
 • 23
 1. Dziecko w żłobku ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności prawo do:

1)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i edukacyjnego dostarczającego różnorodnych bodźców zgodnie z:

a)zasadami pracy z małym dzieckiem,

b)potrzebami i możliwościami rozwojowymi,

2)zapewnieniem zabaw i działań w bezpiecznych warunkach,

3) zasadami wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeby twórczej aktywności,

4) potrzebami codziennego pobytu na powietrzu o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne,

5) potrzebą zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

6) uwzględnieniem szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

7)poszanowaniem jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby,

8) z zasadą przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

9) potrzebą stałej uwagi i opieki opiekunek, pielęgniarki oraz opieki ze strony innych pracowników żłobka,

10) potrzebą zabawy i współdziałania z innymi,

11) zapewnienia snu i wypoczynku,

12)racjonalnego żywienia,

13)regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego,

14)nagradzania wysiłku i osiągnięć dziecka

 1. Dziecko korzystające z opieki Żłobka ma prawo do korzystania ze świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych realizowanych na terenie placówki
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do

1) Pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach,

2) Wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek,

3) Wyrażenia zgody na wykorzystanie przez Żłobek wizerunku dziecka i zgody na spacery poza terenem Żłobka zgodnie z załącznikiem nr 5

4) Składania skarg i wniosków o których mowa w ust. 2 pkt 3 w formie pisemnej lub osobiście bezpośrednio do Dyrektora Żłobka.

5) Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków, Dyrektor Żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób.

6) O sposobie załatwiania skarg i wniosków zainteresowani będą zawiadomieni w trybie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

7) Dyrektor Żłobka organizuje spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wymiany informacji oraz form współpracy.

8)Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy żłobka, organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany dyrektor żłobka.

Rozdział VII

Warunki współpracy z innymi instytucjami

 • 24
 1. Żłobek współdziała w realizacji swoich zadań statutowych z :

1) Innymi żłobkami,

2) Przedszkolami,

3) Ośrodkami Pomocy Społecznej,

4) Organizacjami i Stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i społeczności lokalnej.

ROZDZIAŁ VIII

Postępowanie końcowe

 • 25
 1. Na terenie żłobka obowiązuje bezwzględny zakaz:

1)Palenia tytoniu,

2)Spożywania napojów alkoholowych,

3)Przebywania osób nieuprawnionych i nietrzeźwych,

4)Prowadzenia działalności nie związanej z celem i zadaniami żłobka,

5)Naruszania innych powszechnie obowiązujących zakazów .

Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu:

Nr 1. Karta zgłoszenia dziecka do Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży .

Nr 2. Umowa z rodzicem

Nr 3. Upoważnienie do odbioru dziecka.

Nr 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Nr 5. Zgoda na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwanie karetki pogotowia ratunkowego. Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka. Zgoda na spacery poza terenem Żłobka.

Nr 6. Zakresy czynności pracowników

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.04.2020r.

Załącznik nr 1

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

Wypełnia żłobek:

Data złożenia karty ……………………………………………………………………………………..
Nr ewidencyjny w rejestrze kart złożonych w żłobku ………………………………………………..

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży, zwanego dalej „Żłobkiem”, począwszy od dnia …………………………………………………………………… .

 • DANE OSOBOWE DZIECKA

Dane identyfikacyjne dziecka

Imiona ………………………………………………………………………..
Nazwisko ………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………………..
Data urodzenia miesiąc, rok ………………………………………………………………………..

Adres zameldowania dziecka

Kod pocztowy ……………………………………………………………………..
Ulica ……………………………………………………………………..
Nr domu, nr mieszkania ……………………………………………………………………..
 • DANE OSOBOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych ……………………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………
Miejsce pracy i Tel. kontaktowy …………………………………………………………………
Poświadczenie zatrudnienia złożone przez zakład pracy (pieczątki) ……………………………………………………………………

 

III.                  INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA

wskazania bądź przeciwwskazania poradni specjalistycznych wydane w wyniku przeprowadzonych badań lub leczenia szpitalnego dziecka:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • INNE UWAGI RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………..

                                                                          Podpis/-y rodziców/opiekuna/-ów prawnych dziecka

 • DECYZJA DYREKTORA ZŁOBKA:

Dziecko ………………………………………………………….. zostało przyjęte do Żłobka i objęte opieką w Żłobku począwszy od dnia …………………………. .

Dziecko ………………………………………………………….. nie zostało przyjęte do żłobka.

UZASADNIENIE

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….

Podpis Dyrektora Żłobka

Łomża, dnia ………………………………………………….

 • OŚWIADCZENIA DOTYCZACE TREŚCI ZGŁOSZENIA

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………………………………………………………………..

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych

Załącznik nr 4

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8, 18-400 Łomża. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich danych osobowych :  email:  iod@przedszkole14.lomza.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

– przyjęcia dziecka do żłobka,

– realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych,

– zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w żłobku,

– umożliwienia  korzystania z pełnej oferty żłobka,

– realizacji działań promocyjnych żłobka

– realizacji zawartych umów

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)  – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa,

– przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – np. ustawy: Prawo Oświatowe, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym oraz akty wykonawcze do tych przepisów.

– Realizacja umowy (art. 6 ust. 1b RODO)  – np. realizacja umów zawartych z dostawcami towarów i usług.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum.

Do Państwa danych mogą mieć dostęp np.:

 • Pracownicy firmy obsługującej stronę i serwery żłobka
 • Pracownicy firmy obsługującej monitoring żłobka
 • Dodatkowo odbiorcami tych danych mogą też być placówki pocztowe lub bankowe oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nie pozyskujemy danych osobowych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego ( poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa ,  natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego ………………………………………..

Załącznik nr 3

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

Łomża, dnia …………………………

OŚWIADCZENIE

Do odbioru ze żłobka dziecka…………………………………………………………………………………………….………………..………………………….

                                                                                                                                     Imię i nazwisko dziecka

upoważniam następujące osoby :

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko                                                          nr dowodu osobistego                                                  nr telefonu

Zgodnie z Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. H. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża,  w celu możliwości odbioru wskazanego w oświadczeniu dziecka ze Żłobka.

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do odbioru)

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko                                                          nr dowodu osobistego                                                  nr telefonu

Zgodnie z Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. H. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża,  w celu możliwości odbioru wskazanego w oświadczeniu dziecka ze Żłobka.

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do odbioru)

Zgodnie z Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w niniejszym oświadczeniu przez Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. H. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża,  w celu wskazania osób upoważnionych do odbioru mojego dziecka ze Żłobka.

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej przez nas osobę.

………………………………………                                                                                   ………………………………………

(podpis matki)                                                                                                          (podpis ojca)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8, 18-400 Łomża. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo. Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji.

Administrator Wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego mogą Państwo kierować pytania dotyczące swoich danych osobowych :  email:  iod@przedszkole14.lomza.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

– upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola,

Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:

– Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO)

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne Ich zakres został ograniczony do niezbędnego minimum.

Do Państwa danych  mogą mieć dostęp .:

 •   Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na mocy przepisów prawa.

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:

 • dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Nie pozyskujemy danych osobowych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali danych osobowych do państwa trzeciego ( poza EOG) lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji  celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa ,  natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.

Łomża …………………………………………                                                           ………………………………………………

Data                                                                                                              podpis rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 5

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

 

ZGODY RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

1.Wyrażam/nie wyrażam *  zgodę na  udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej i wezwanie karetki pogotowia ratunkowego.

2.Wyrażam/nie wyrażam *  zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka.

 1. Wyrażam/nie wyrażam * zgodę na spacery poza terenem Żłobka.

* niewłaściwe skreślić

Zgodnie z Art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  zawartych w niniejszej zgodzie przez Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. H. Kołłątaja 8, 18-400 Łomża,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w żłobku oraz budowania wizerunku .

…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do odbioru)

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

Z A K R E S     C Z Y N N O Ś C I

Pani ………………………………….

Stanowisko służbowe – 1/4 etatu główny księgowy

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy, przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży oraz Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z 1994 r., Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002r.) i Ustawy o finansach publicznych z dnia 20 czerwca 2005 r. (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z 2005 r.)  u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 2. Obowiązki Pani jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 3. Obowiązki Pani jako pracownika Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pani należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych oraz dostępu do sprzętu i systemów informatycznych,

d/ przestrzeganie przepisów o ochronie danych niejawnych i danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić przedszkole na szkodę,

e/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

f/  właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

g / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

h/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

i/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY
 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.
 2. Przestrzeganie obowiązujących zasad dyscypliny budżetowej.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że nie zgłasza on zastrzeżeń do rzetelności i prawidłowości dokumentów oraz że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym dochodów wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie.
 4. Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań finansowych.
 5. Sporządzanie planów finansowych jednostki budżetowej w uzgodnieniu z dyrektorem placówki.
 6. Uzgadnianie miesięcznych deklaracji ZUS z ewidencją księgową.
 7. Sprawdzanie naliczenia płac, zasiłku: chorobowego, rodzinnego, macierzyńskiego, opiekuńczego i innych.
 8. Sprawdzanie naliczenia podatku od wynagrodzeń i uzgodnienie rocznego PIT4R.
 9. Bieżące analizowanie sald, zobowiązań i należności.
 10. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
 11. Współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie wyników inwentaryzacji środków rzeczowych, a w szczególności wycena spisanych składników majątku, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, ujmowanie w księgach rachunkowych i ich rozliczanie.
 12. Kontrola gospodarki magazynowej oraz prawidłowości gospodarowania składnikami majątkowymi
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora .

III. UPRAWNIENIA

Zakres Pani uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży,

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

W celu realizacji swoich zadań ma Pani prawo:

 1. Żądać od innych komórek organizacyjnych udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienie do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.
 2. Wnioskować do dyrektora placówki o określenie trybu, według którego mają być wykonane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej.
 3. W razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie operacji finansowych zwraca Pani dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, w razie nie usunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania, o odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach należy poinformować dyrektora placówki, ostateczną decyzję o realizacji zakwestionowanych operacji gospodarczych podejmuje dyrektor placówki.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pani odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pani odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których Żłobek poniósł by straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia…………                           czytelny podpis pracownika …………………………

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

 

Z A K R E S     C Z Y N N O Ś C I

Pani …………………………………………………….

Stanowisko służbowe – 1/4  referent ds. płacowych

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

 

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy oraz przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 1. Obowiązki Pani jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Pani jako pracownika Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pani należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych oraz dostępu do sprzętu i systemów informatycznych,

d/ przestrzeganie przepisów o ochronie danych niejawnych i danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Żłobek na szkodę,

e/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

f/  właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

g / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

h/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

i/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników żłobka,
 • sporządzanie list płac pracowników i osób zatrudnionych na umowę zlecenie,
 • rozliczanie zwolnień lekarskich i innych nieobecności pracowników,
 • obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie kart zasiłkowych pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników w ZUS,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • dokonywanie całorocznego rozliczenia podatku dochodowego oraz sporządzenie deklaracji PIT dla pracowników,
 • dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń na wniosek i za zgodą pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach dla GUS, Urzędu Miasta,
 • prowadzenie sprawozdawczości SIO,
 • sporządzanie dokumentów o wysokości zarobków i okresach zatrudnienia,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na prośbę pracowników,
 • naliczanie skutków podwyżek na wniosek Dyrektora Żłobka,
 • prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich,
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie wykonywanych zadań, np. ZUS, KZP, Urząd Skarbowy, Urząd Pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie składnicy akt żłobka,
 • w miarę potrzeb wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora,
 • prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, list obecności.

 

III. UPRAWNIENIA

Zakres Pani uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży,

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pani odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pani odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których Żłobek poniósł by straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia ……………………………………………………….

czytelny podpis pracownika ………………………………………..

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

Z A K R E S    C Z Y N N O Ś C I

 

Pani ……………………………………………………………

Stanowisko służbowe – ½ etat sekretarz,

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

 

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy oraz przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 1. Obowiązki Pani jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Pani jako pracownika Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pani należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych oraz dostępu do sprzętu i systemów informatycznych,

d/ przestrzeganie przepisów o ochronie danych niejawnych i danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić żłobek na szkodę,

e/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

f/  właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

g / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

h/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

i/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY

Do obowiązków sekretarza należy:

 • prowadzenie książki korespondencyjnej, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących oraz przekazywanie pracownikom,
 • Obsługa interesantów i udzielanie informacji
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących dzieci żłobkowych,
 • współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • przyjmowanie faktur, ich wstępna weryfikacja i przekazywanie głównej księgowej,
 • przyjmowanie opłat zw. z żłobkiem
 • prowadzenie kartotek odzieży ochronnej opiekunów, pracowników obsługi i kuchni żłobka,
 • obsługa urządzeń biurowych, udzielanie informacji telefonicznej,
 • prowadzenie księgi materiałowej,
 • cechowanie sprzętu,
 • pisanie oraz przepisywanie pism zleconych przez Dyrektora
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą zarządczą.
 • Zakup art. chemicznych , higienicznych oraz biurowych na potrzeby Żłobka i wydawanie zgodnie z rozdzielnikiem.
 • Prowadzenie rejestru wyjść służbowych,
 • Zakup znaczków i prowadzenie rejestru znaczków,
 • Pomoc przy realizacji zamówień publicznych.

 

 • UPRAWNIENIA

Zakres Pani uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży,

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pani odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pani odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których Żłobek poniósł by straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia ……………………………………………………….

czytelny podpis pracownika ………………………………………..

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

Z A K R E S     C Z Y N N O Ś C I

 

Pani ……………………………………………

Stanowisko służbowe – 1/5 etat intendent

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

 

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy oraz przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 1. Obowiązki Pani jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Pani jako pracownika Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pani należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ przestrzeganie zasad bezpieczeństwa danych oraz dostępu do sprzętu i systemów informatycznych,

d/ przestrzeganie przepisów o ochronie danych niejawnych i danych osobowych oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić żłobek na szkodę,

e/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

f/  właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

g / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

h/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

i/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY

Do obowiązków  intendenta należy:

 • rzetelnie i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych,
 • zaopatrywanie przedszkola w żywność oraz inne materiały niezbędne do należytego funkcjonowania placówki,
 • nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania kuchni,
 • sporządzanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich do wiadomości rodziców,
 • sporządzanie raportów dziennych z żywienia.
 • prowadzenie magazynu żywieniowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie zestawień i sprawozdawczości w zakresie żywienia dzieci i personelu,
 • przestrzeganie norm i instrukcji HACCP, sporządzanie codziennej dokumentacji HACCP,
 • naliczanie płatności za wyżywienie dziecka i podanie jej do informacji rodzica/opiekuna dziecka
 • współpraca z MOPS w zakresie dofinansowania dożywiania dzieci,
 • sporządzanie corocznej inwentaryzacji magazynu,
 • udzielanie informacji telefonicznej,
 • w miarę potrzeby wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

 • UPRAWNIENIA

Zakres Pani uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka  nr 3 w Łomży,

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pani odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pani odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których żłobek poniósł by straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia ……………………………………………………….

czytelny podpis pracownika ………………………………………..

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

Z A K R E S     C Z Y N N O Ś C I

Pani ………………………………………

Stanowisko służbowe –  etat opiekun

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

 

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy, Ustawy z dnia 28.02.2020 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz 326)  oraz przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 1. Obowiązki Pani jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Pani jako pracownika Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pani należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

d/  właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

e / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

f/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

g/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY
 • Opieka pielęgnacyjna, wychowawcza i edukacyjna dzieci.
 • Opracowywanie planu zajęć i ich realizacja.
 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 • Obowiązek przyjmowania i wydawania dzieci.
 • Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez obserwację oraz kontakt indywidualny,
 • Prowadzenie zajęć opiekuńczo –wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka,
 • Sprawowanie indywidualnej opieki nad każdym dzieckiem oraz utrzymanie kontaktu z rodzicami w zakresie poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,
 • Zapewnić pełne bezpieczeństwo dzieciom powierzonym jego opiece.
 • Inicjować i wdrażać działania prozdrowotne i profilaktyczne.
 • Przestrzegać organizacji pobytu dziecka w przedszkolu uwzględ­niając możliwości psychofizyczne wychowanków.
 • w miarę potrzeby pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem na dwór, leżakowaniem, itp.
 • wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, dotyczących higieny osobistej tj. mycie rąk, korzystanie z toalety, przebieranie w czyste ubrania,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
 • dbałość o czystość i estetyczny wygląd dzieci w żłobku,
 • przygotowywanie pomocy do zajęć,
 • opieka nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek oraz zabaw,
 • dekorowanie sali,
 • pomoc dzieciom w sytuacjach tego wymagających.
 • w miarę potrzeby wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

 • UPRAWNIENIA

Zakres Pani uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

d/ Ustawy z dnia 28.02.2020 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz 326)

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pani odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pani odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których żłobek poniósł by straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia ………………      czytelny podpis pracownika …………………………..……

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

Z A K R E S     C Z Y N N O Ś C I

 

Pani ……………………

Stanowisko służbowe –  1/5 pielęgniarka

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 14 w Łomży.

 

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy, Ustawy z dnia 28.02.2020 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz 326) oraz przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 1. Obowiązki Pani jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Pani jako pracownika Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pani należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

d/  właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

e / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

f/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

g/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY

1) udzielanie pierwszej pomocy,

2) udzielanie pomocy przedmedycznej w urazach i nagłych zachorowaniach,

3) ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę wychowawczą dzieci,

4) zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia dzieci,

5) prowadzenie kart pielęgnacyjnych dzieci, związanych z rozwojem psychofizycznym dziecka, oraz kart zachorowalności dzieci w żłobku,

6) dbałość o stan sanitarno –higieniczny dzieci,

7) pomoc dzieciom przy rozbieraniu i ubieraniu się w zależności od potrzeb,

8) pomoc dzieciom przy myciu rąk i korzystaniu z toalety,

9) wykonywanie czynności pielęgnacyjno –sanitarnych w czasie zdarzenia fizjologicznego u dziecka,

10) opieka w czasie zabaw: w sali, w ogrodzie żłobkowym,

11) sprawowanie indywidualnej opieki nad każdym dzieckiem oraz utrzymanie kontaktu z rodzicami w zakresie poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

12)nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia,

13)przestrzeganie obowiązku troski i życzliwości oraz wyrozumiałości w traktowaniu dzieci, zgłaszanie natychmiast, gdy dziecko potrzebuje pomocy,

14)odpowiadanie za stan apteczek oraz apteczki w kuchni,

15)czuwanie nad stanem sanitarnym placówki.

16) pomoc opiekunce dziecięcej w sprawowaniu pieczy nad dziećmi znajdującymi się w żłobku,

17)prowadzenie oświaty zdrowotnej.

18)  zauważanych nieprawidłowościach zawiadamianie dyrektora

 

 • UPRAWNIENIA

Zakres Pani uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

d/ Ustawy z dnia 28.02.2020 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz 326)

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pani odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pani odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których żłobek poniósł by straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia ………………      czytelny podpis pracownika …………………………..……

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

 

Z A K R E S     C Z Y N N O Ś C I

Pani …………………………..

Stanowisko służbowe – etat salowa

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

 

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy, Ustawy z dnia 28.02.2020 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz 326) oraz przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 1. Obowiązki Pani jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Pani jako pracownika Miejski Żłobek nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pani należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

d/  właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

e / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

f/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

g/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY

Sprzątanie:

 • zamiatanie, odkurzanie, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, mycie okien i podłóg,
 • mycie umywalek, sedesów, glazury z użyciem środków dezynfekujących,
 • sprzątanie sali oraz pomocy po zajęciach programowych oraz po posiłkach,
 • odsuwanie sprzętów podczas sprzątania, opróżnianie koszy na śmieci, dbanie o kwiaty doniczkowe,
 • wietrzenie pomieszczeń,
 • przed zakończeniem pracy sprawdzanie zabezpieczenia okien, kranów i drzwi,
 • przechowywanie przedmiotów i sprzętu zagrażającemu zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci,
 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości,
 • porządkowanie podczas wakacji, w czasie i po remontach (całkowite czyszczenie pomieszczenia, odkurzanie wszystkich sprzętów, wyszorowanie i pastowanie podłogi, pranie rzeczy zabrudzonych, pluszowych zabawek, w czasie remontów usuwanie z pomieszczeń sprzętów i należyte ich zabezpieczenie),

Organizacja posiłków:

 • nakrywanie do stołu oraz podawanie posiłków,
 • karmienie dzieci nie jedzących samodzielnie,
 • podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia,
 • przynoszenie naczyń do sali, nie wcześniej niż 10 min. przed posiłkiem,

Opieka nad dziećmi:

 • w miarę potrzeby pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem na dwór, leżakowaniem, itp.
 • wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, dotyczących higieny osobistej tj. mycie rąk, korzystanie z toalety, przebieranie w czyste ubrania,
 • czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
 • dbałość o czystość i estetyczny wygląd dzieci w przedszkolu,
 • przygotowywanie pomocy do zajęć,
 • opieka nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek oraz zabaw,
 • dekorowanie sali,
 • pomoc dzieciom w sytuacjach tego wymagających.
 • w miarę potrzeby wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

 1. UPRAWNIENIA

Zakres Pani uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

d/ Ustawy z dnia 28.02.2020 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz 326)

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pani odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pani odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których żłobek poniósł by straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia ………………      czytelny podpis pracownika …………………………..……

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

 

Z A K R E S     C Z Y N N O Ś C I

 

Pan ……………………………………………..

Stanowisko służbowe –  ¼ robotnik gospodarczy

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

 

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy oraz przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 1. Obowiązki Pana jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Pana jako pracownika Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pana należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

d/  właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

e / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

f/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

g/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY

Do obowiązków robotnika gospodarczego należą:

 • dbanie o sprzęt terenowy, dokonywanie bieżących przeglądów i napraw mebli, sprzętu i urządzeń technicznych w ramach posiadanych uprawnień, naprawa, konserwacja sprzętu wewnątrz i na zewnątrz żłobka,
 • systematyczne zamiatanie i grabienie terenu przynależnego do żłobka,
 • otwieranie drzwi wejściowych i bramy wjazdowej,
 • pomoc intendentowi w dostarczaniu i wnoszeniu zakupów sporządzanych na potrzeby żłobka,
 • przez cały rok pielęgnowanie ogrodu,
 • w okresie wiosennym i letnim koszenie trawników,
 • w okresie zimowym odśnieżanie chodników, ścieżek, schodów, posypywanie piaskiem,
 • dbanie o należyty porządek pomieszczeń piwnicy oraz właściwy stan maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas pracy,
 • współpraca z kucharką, pomocami kuchennymi, pomocami nauczyciela w przenoszeniu ciężkich rzeczy,
 • podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia żłobka przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń technicznych,
 • w miarę potrzeby wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora.

III. UPRAWNIENIA

Zakres Pana uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży,

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pan odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pan odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których żłobek poniósłby  straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia ……………………………………………………….

czytelny podpis pracownika ………………………………………..

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

 

Z A K R E S     C Z Y N N O Ś C I

 

Pani ……………………………….

Stanowisko służbowe – ½ kucharz

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

 

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy oraz przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 1. Obowiązki Pani jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Pani jako pracownika Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pani należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

d/ właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

e / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

f/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

g/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY
 • pomoc intendentowi w planowaniu posiłków dla dzieci i terminowe ich sporządzanie,
 • codzienne pobieranie artykułów spożywczych z magazynu oraz racjonalne ich wykorzystanie,
 • odpowiednie zabezpieczenie produktów przed obróbką,
 • przestrzeganie odpowiedniego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonywaniem,
 • przestrzeganie zasad technologii sporządzania posiłków, ich kaloryczności oraz dbałość o estetykę oraz najwyższą jakość i smak posiłków,
 • wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach,
 • w razie potrzeby lub podczas nieobecności intendenta dokonywanie drobnych zakupów,
 • ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
 • racjonalne wykorzystywanie pobieranych artykułów spożywczych,
 • właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami i stanem osób żywionych w danym dniu,
 • przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
 • dbanie o należyty stan sprzętu kuchennego, narzędzi oraz pomieszczeń kuchennych,
 • prowadzenie ewidencji naczyń i sprzętu kuchennego,
 • przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,
 • w czasie wakacji generalne porządkowanie pomieszczeń kuchennych,
 • w miarę potrzeby wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

 

III. UPRAWNIENIA

Zakres Pani uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży,

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pani odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pani odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których żłobek poniósłby straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia ……………………………………………………….

czytelny podpis pracownika ………………………………………..

Załącznik nr 6

Do Reg. Organizacyjnego

Miejskiego Żłobka Nr 3 w Łomży

Z A K R E S     C Z Y N N O Ś C I

 

Pani ………………………….

Stanowisko służbowe –  ½ pomoc kuchenna

Bezpośredni przełożony –  Dyrektor Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży.

 

Na podstawie art.24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), art. 100 Kodeksu Pracy oraz przepisów Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży, u s t a l a m Pani następujący zakres czynności:

 1. OBOWIĄZKI OGÓLNE
 1. Obowiązki Pani jako pracownika samorządowego określają przepisy art. 24 i 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz art. 100 Kodeksu Pracy.
 2. Obowiązki Pani jako pracownika Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży wynikają z odpowiednich przepisów Statutu i Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka nr 3 w Łomży. W szczególności do podstawowych obowiązków Pani należy:

a/ znajomość i przestrzeganie: Regulaminu Pracy, Kodeksu Etyki, zarządzeń wewnętrzny, regulaminów i instrukcji związanych z zadaniami na powierzonym stanowisku,

b/ sumienne, dokładnie i terminowe wykonywanie zadań wynikających z powierzonego zakresu pracy,

c/ znajomość i przestrzeganie przepisów o ochronie mienia, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

d/  właściwe zabezpieczenie powierzonego mienia przed zniszczeniem i kradzieżą,

e / przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

f/ przestrzeganie ustalonego czasu pracy,

g/ przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

 1. OBOWIĄZKI NA POWIERZONYM STANOWISKU PRACY

Do obowiązków pomocy kuchennej należą:

 • wykonywanie czynności kuchennych zgodnie z podziałem pracy przez kucharza,
 • obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, tj. mycie, obieranie, czyszczenie,
 • odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki,
 • oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,
 • rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,
 • przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharza,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno – sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,
 • natychmiastowe zgłaszanie kucharzowi lub dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,
 • dbanie o najwyższa jakość i smak posiłków,
 • pomoc przy porcjowaniu i wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach,
 • przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
 • dbałość o należyty stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,
 • przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz sprzątanie pomieszczeń kuchennych i zmywalni,
 • mycie naczyń(wyparzanie) i sprzętu kuchennego,
 • przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,
 • doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,
 • w czasie wakacji generalne porządkowanie pomieszczeń kuchennych oraz zmywalni,
 • w miarę potrzeby wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

III. UPRAWNIENIA

Zakres Pani uprawnień wynika z przepisów:

a/ Kodeksu Pracy,

b/ Regulaminu Pracy Miejskiego Żłobka  nr 3 w Łomży,

c/ Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 08.223.1458).

Do szczególnych uprawnień należą:

1.Zapewnienie przez placówkę właściwych warunków pracy i zaopatrzenie w niezbędne środki i materiały wykorzystywane w pracy.

2.Zapewnienie możliwości pogłębiania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.Ponosi Pani odpowiedzialność za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie zadań ujętych w punkcie I i II niniejszego zakresu czynności.

2.Poza odpowiedzialnością służbową ponosi Pani odpowiedzialność:

a/ cywilną za zawinione niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych, w wyniku których Żłobek poniósł by straty materialne,

b/ karną, jeżeli działanie bądź zaniechanie działania nosiło znamiona działalności przestępczej lub podyktowane było chęcią zysku osobistego lub też przysporzenie zysku osobie trzeciej.

………………………………………………………

Podpis i pieczątka pracodawcy

Niniejszy zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności  otrzymałam i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Łomża, dnia ……………………………………………………….

czytelny podpis pracownika ………………………………………..

Schemat organizacyjny żłobka