Projekt „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: II:PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Działanie: 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie

Priorytet inwestycyjny: 8.4 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienie, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taka sama pracę

Numer umowy: UDA-RPPD.02.02.00-20-0167/19-00

Okres realizacji: od 2020.08.01 do 2022.07.31

Wartość projekt: 946 218,75

Dofinansowanie: 804 258,75

Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2022. Powstanie 25 trwałych miejsc opieki żłobkowej nad dziećmi do lat 3 w wyremontowanym budynku będącym własnością Miasta Łomża położonym przy ul. Hugona Kołłątaja 8 w Łomży przy istniejącym miejskim przedszkolu nr 14. Organem prowadzącym żłobek będzie Miasto Łomża.

Cel główny: Zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 25 rodziców (23 kobiety i 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 z Miasta Łomża w okresie od 1.07.2020 do 30.06. 2022r. poprzez dostęp do miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej.

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 25 os. (w tym 23 kobiety i 2 mężczyzn); mieszkańców miasta Łomża:

  1. rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 –  tym powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dzieci (przebywających na urlopie narzeczeńskim lub wychowawczym)
  2. rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo) planujących powrót na rynek pracy.
  3. pracujących rodziców/opiekunów prawnych pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3.

Główne zadania:

  1. Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń żłobka
  2. Bieżące funkcjonowanie żłobka

Główne rezultaty:

  1. Zwiększenie aktywności zawodowej 25 rodziców (23K i 2M) dzieci do lat 3
  2. Powrót na rynek pracy 9 rodziców dzieci do lat 3 (efekt zatrudnieniowy)
  3. Utworzenie 25 miejsc instytucjonalnej opieki żłobkowej dla dzieci do lat 3