cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020

Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będzie w dniach:
12 – 20 luty 2019 r. (do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)
12 – 22 marca 2019 r. (do przedszkola). …………………………………………….
Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych pierwszej preferencji.
1. Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Miasta Łomża.
2. Rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego złożone w w/w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
3. Rodzice/prawni opiekunowie powinni zapoznać się z kryteriami obowiązującymi w samorządowych przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019. Kryteria naboru zostały podzielone na dwie części.
Pierwsze wynikają z kryteriów określonych w art.131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z póź. zm.) są to tzw. kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego.
Drugie, określone przez organ prowadzący (zgodnie z art. 131 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z póź. zm.) tzw. kryteria samorządowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

4. Kryteria podlegają punktacji. Kryteria wynikające z ustawy mają jednakową wartość, kryteria określone przez organ prowadzący mają zróżnicowaną wartość.
Rodzice /prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty wskazane przy każdym z kryteriów. Brak dokumentów potwierdzających spełnienie danego kryterium eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.
5. Przedszkola, w których funkcjonują żłobki mogą przyjmować dzieci uczęszczające do tych żłobków na podstawie deklaracji pozostania w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020.
6. Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w 2013 r.) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu (jeśli wybrane przedszkole przewiduje utworzenie takiej grupy wiekowej dzieci) lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.
7. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie zgodnie z Zarządzeniem Nr …../2019 Prezydenta Miasta Łomża z dnia …. stycznia 2019 r.

10. Link na stronę internetową elektronicznego naboru: https://nabor.pcss.pl/lomza.

Kryteria rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020

W przypadku większej liczby kandydatów spełniający warunek zamieszkania na terenie Miasta Łomża niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu – na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata; (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),
2) niepełnosprawność kandydata; (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.511 z póź. zm.),
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz.511 z póź. zm.),
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem),
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).
Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
(Dokumenty, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 należy składać w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna kandydata).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę następujące kryteria samorządowe:
Dotyczy Przedszkola Publicznego Nr 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15 oraz Oddziałów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych:
1) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym lub odroczonym obowiązkiem szkolnym – 64 pkt., (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola),
2) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczą się w trybie dziennym – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt., (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym),
3) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie – 32 pkt; (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),
4) dziecko, którego rodzice/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt. (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna).
5) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu ich wiek, rozpoczynając kwalifikację kandydatów od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt. (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).

Dotyczy Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi:
1) dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/opinię do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – 128 pkt.
(dokument potwierdzający spełnienie kryterium: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – kopia),
2) dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym w danym roku szkolnym lub odroczonym obowiązkiem szkolnym – 64 pkt., (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).
3) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczą się w trybie dziennym -kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 32 pkt., (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: zaświadczenie z zakładu pracy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym),
4) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola lub oddziału przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku oprzyjęcie – 32 pkt; (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna),
5) dziecko, którego rodzice/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Łomży i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Łomża – 8 pkt. (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna).
6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu ich wiek, rozpoczynając kwalifikację kandydatów od najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt. (dokument potwierdzający spełnienie kryterium: oświadczenie rodzica/opiekuna zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola).

Dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, w tym potwierdzającymi spełnianie kryteriów zarówno ustawowych jak i samorządowych należy złożyć w terminie zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Nie złożenie wniosku w terminie oznacza nie uczestniczenie dziecka w rekrutacji.

2. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują maksymalnie 3 wybrane przedszkola/szkoły w preferowanej przez siebie kolejności. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
• wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
• drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z niezbędnymi dokumentami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
4. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
• pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,
• wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z niezbędnymi dokumentami w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
• informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego przedszkole/szkoła.

5. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane będą w placówkach uczestniczących w rekrutacji w dniach: 26 luty 2019 r. (do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) i 29 marca 2019 r. (do przedszkola).
6. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane w dniach: 26 – 28 luty 2019 r. (do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) i 29 marca – 4 kwietnia 2019 r. (do przedszkola).
Nie potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

Dziecko zmieniające przedszkole
Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. Rodzic/opiekun prawny składa wniosek do wybranego przedszkola, wskazanego jako placówka pierwszego wyboru. Rodzic musi jednak pamiętać, że w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
Dziecko kontynuujące uczęszczanie do danego przedszkola
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji, a rodzice składają Deklarację pozostania w przedszkolu na rok 2019/2020 do danego przedszkola, zawierającą ewentualne zmiany dotyczące sytuacji w rodzinie. Deklaracje składane są w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 4 lutego 2019 r. do 11 lutego 2019 r. (do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) i od 4 marca 2019 r. do 11 marca 2019 (do przedszkola).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  6/2019

Prezydenta Miasta Łomża

z dnia  31.01.2019 roku

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łomża na rok szkolny 2019/2020

 

Etap rekrutacji/rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli Termin w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 04.03.2019 r.

do 11.03.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 04.02.2019 r.
do 11.02.2019 r.

w godzinach pracy szkoły
(dotyczy dzieci 5-letnich)

Postepowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
Rejestracja w systemie rekrutacyjnym i złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12.03.2019 r.
do 22.03.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola

od 12.02.2019 r.
do 20.02.2019 r.

w godzinach pracy szkoły

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola /oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności prawnych. do 28.03.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola

do 25.02.2018 r.
w godzinach pracy szkoły
Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.  29.03.2019 r.

do godz. 12.00

26.02.2019 r.
do godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

do 04.04.2019 r.
w godzinach pracy przedszkola
do 28.02.2019 r.
w godzinach pracy szkoły
Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych. 05.04.2019 r.

do godz. 12.00

01.03.2019 r.
do godz. 12.00
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc 03.06.2019 r.
Rejestracja wniosków w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

od 03.06.2019 r.

do 10.06.2019 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.  

do 13.06.2019 r.

 

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych                                              i  niezakwalifikowanych.  14.06.2019 r.

do godz. 13.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. do 19.06.2019 r.

w godzinach pracy przedszkola/szkoły

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i  nieprzyjętych.

 

21.06.2019 r.

do godz. 13.00