cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Statut “Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom”

 

STATUT STOWARZYSZENIA

„POMOCY  DZIECIOM”

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie “Pomocy dzieciom”, zwane dalej “Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach  oraz niniejszego statutu.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Łomża. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 §3

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§4

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.§

§5

Stowarzyszenie może używać znaku firmowego, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7

Celem stowarzyszenia jest w szczególności:

 1. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych oraz pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi (z ryzykiem dysleksji, dysleksją,   wadami mowy i wymowy );

 1. Działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy;
 2. Pomoc społeczna dzieciom z rodzin ubogich i ze środowisk niewydolnych Wychowawczo;
 1. Ochrona i promocja zdrowia – promowanie zdrowego stylu życia z uwzględnieniem ochrony narządów artykulacyjnych, słuchu i wzroku oraz

korygowania wad postawy;

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 2. Upowszechnienie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży;
 3. Podejmowanie działań ekologicznych;
 4. Działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
 5. Promocja i organizacja wolontariatu;
 6. Współpraca z organizacjami krajów Unii Europejskiej;
 7. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy;
 8. Organizowanie działalności edukacyjnej na różnych szczeblach kształcenia na   rzecz bezrobotnych;
 9. Organizowanie działalności edukacyjnej mającej na celu przygotowanie dzieci do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym;
 10. Organizowanie działalności edukacyjnej mającej na celu uczulanie; uświadamianie  i udzielanie pomocy dzieciom – ofiarom przemocy i wypadków;
 1. Inicjowanie i realizacja działań na rzez dzieci i rodziców z uwzględnieniem rozwijania twórczości i kreatywności dzieci;
 2. Prowadzenie działań zapobiegających szerzeniu nietolerancji, dyskryminacji i nierówności społecznych;
 3. Upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka;
 4. Umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 5. Działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowisk marginalizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich
 6. Wszechstronne propagowanie idei rodzicielstwa na terenach wiejskich poprzez organizowanie poradnictwa dla rodziców w zakresie psychologii dziecka.
 1. Wspieranie rodziców z terenów wiejskich w zakresie wychowania i kształcenia dzieci poprzez działalność informacyjną, promocyjną i edukacyjną

 

 • §8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele  poprzez:

 1. Organizowanie i prowadzenie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy i edukacji zaspakajających różne potrzeby dzieci ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb stymulujących rozwój fizyczny i umysłowy;
 2. Zakładanie świetlic i klubów socjoterapeutycznych.;
 3. Tworzenie i realizowanie na terenie placówek wychowawczo-oświatowych autorskich programów profilaktycznych i edukacyjnych;
 4. Inicjowanie i organizowanie szkoleń, kursów, seminariów i konferencji dla osób zajmujących się pracą z dziećmi, celem wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.;
 5. Zdobywanie środków finansowych i rzeczowych, wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia;
 6. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, wychowaniem i pomaganiem;
 7. Współpraca z domem rodzinnym, środowiskiem przedszkolnym i szkolnym, nauczycielami i specjalistami z poradni;
 8. Podejmowanie działań popularyzatorskich skierowanych do ogółu społeczeństwa poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i medialnej;
 9. Podejmowanie współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach działania w kraju i za granicą RP;
 10. Rozwijanie innych form działalności służących realizacji celów statutowych.;
 11. Prowadzenie działalności gospodarczej w zależności od aktualnych   potrzeb stowarzyszenia i w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 12. Współudział w tworzeniu ośrodków naukowo-dydaktycznych, szkolno-edukacyjnych;
 1. Organizowanie kursów, szkoleń, wystaw, pokazów, odczytów,  dyskusji, sympozjów, seminariów;
 2. Prowadzenie działalności w zakresie propagowania i promowania działalności  Stowarzyszenia „ Pomocy Dzieciom”;
 3. Prowadzenie i tworzenie placówek szkolno – wychowawczych.

Rozdział III

 

CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 §9

 

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta w drodze prawomocnej uchwały przez Zarząd.

 §12

 

Członek  zwyczajny  ma prawo do:

 1. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
 2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 3. Uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
 4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia i możliwości , jakie stwarza ono swoim członkom.

 §13

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§14

 

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta w drodze prawomocnej uchwały przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w punktach 2 i 4 § 12, mają również prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający – osoba prawna, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 §15

 

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 §16

 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
 2. Wykluczenie przez Zarząd:
 3. a) za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia,
 4. b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
 5. c) za nie dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,
 6. d) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy.

 

Rozdział IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

   §18

 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zebrania bezwzględną większością głosów.

§19

 

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20

 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§21

 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku , zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku

obrad pisemnie bądź w inny skuteczny sposób, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

 1. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 1. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.
 1. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i honorowi Stowarzyszenia, oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i  goście.
 • §22

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
 2. Wybór  i odwoływanie władz statutowych Stowarzyszenia;
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 6. Nadawanie godności członka honorowego;
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się     Stowarzyszenia;
 8. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 9. Uchylanie uchwał.
 • §23

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane :
 2. a) na podstawie Uchwały Zarządu;
 3. b) na podstawie Uchwały Komisji Rewizyjnej;
 4. c) na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia.
 5. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

 

 1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 1. Zarząd składa się z prezesa zarządu, wiceprezesa zarządu i 2 członków, spośród których wybiera się sekretarza i skarbnika.
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu w miarę potrzeby.
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 • §25

Do zakresu działań Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego Imieniu;
 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie;
 1. Zwoływanie Walnych Zebrań;
 2. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
 3. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.;
 1. Rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
 1. Realizację celów Stowarzyszenia;
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. Sporządzanie planów pracy i budżetu;
 4. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z całokształtu działalności, a w szczególności z gospodarki finansowej stowarzyszenia, co najmniej raz w roku.
 6. Zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań.

§26

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybranych przez Walne.Zebranie spośród których  wybiera Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach stowarzyszenia .
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają żadnego wynagrodzenia – swoje funkcje pełnią społecznie.

§27

 

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia co najmniej raz w roku;
 1. Kontrola opłacania składek członkowskich;
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
 1. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
 2. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem o przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 §28

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej.
 2. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
 3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie.
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§29

 

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia.

 

 1. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom nie nastawionym na zysk, charytatywnym o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.
 2. Uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na ilość w drugim terminie.

5.. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 1. Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się do stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

 

Łomża dnia 14.02.2008r.