cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Informacja dla rodziców w sprawie płatności za przedszkole

Informacja dla rodziców

w sprawie naliczania płatności za pobyt dziecka

 w Przedszkolu Publicznym nr 14

  • Opłaty miesięcznej rodzic dokonuje do dnia 10 – go każdego miesiąca, za poprzedni miesiąc pobytu dziecka w przedszkolu, przelewem na rachunek bankowy przedszkola:

GETIN BANK : 47 1560 0013 2533 8619 6000 0001

                                              Tytułem należy podać : imię i nazwisko dziecka, grupa

2)   Z uwagi na zakończenia roku kalendarzowego i szkolnego w grudniu i czerwcu opłaty

będą dokonywane dwukrotnie, natomiast nie będzie opłat we wrześniu i styczniu .

 

  • W przypadku nieobecności dziecka uprawnionego do korzystania z posiłku nalicza się dzienną wysokość opłaty za każdy pierwszy dzień nieobecności.

 

  • Dopuszcza się możliwość nie naliczania dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności zgłoszonej na piśmie z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem (dni roboczych).

 

  • W przypadku nieuregulowania należności w określonym terminie przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości.

 

  • Rodzice/opiekunowie prawni posiadający Kartę Dużej Rodziny i chcący skorzystać z ulgi uprawniającej do zapłaty 50 % kwoty za godziny ponad podstawę programową, zobowiązani są do niezwłocznego złożenia kopi imiennej karty  dziecka uprawniającej do zniżki.

7) Rodzic / prawny opiekun / zobowiązuje się do pokrycia:

1/ kosztów żywienia w wysokości 100 % stawki żywieniowej (śniadanie, obiad, podwieczorek), określonej w obowiązującym zarządzeniu dyrektora przedszkola, czyli 5      zł za każdy dzień żywieniowy . Kwota miesięcznej opłaty za wyżywienie stanowi iloczyn dziennej stawki oraz liczby dni uczęszczania dziecka do przedszkola w danym miesiącu.

 

2/ opłaty za świadczenia, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, w wysokości ustalonej przez Miasto Łomża / zgodnie z  Uchwałą Rady Miasta Łomży Nr 406/XLVII/13 z dnia 30 grudnia 2013r./ za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego świadczenia oraz Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  Art. 14. ust. 5a (DZ.U. z dnia 18 lipca 2013r.)

Koszt jednostkowy za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń, w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w wysokości 1,00 zł przez drugie dziecko  w wysokości 0,80 zł , za trzecie i kolejne dziecko w wysokości 0,40 zł