cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Rok szkolny 2018/stowarzyszenie realizuje trzy programy profilaktyczne

1.PROGRAM “PRAWA DZIECKA”

2.PROGRAM “ŚWIAT BEZ NAŁOGÓW”

3.PROGRAM “DZIECKO WIE, KIEDY MÓWIĆ NIE!”

Program „Prawa dziecka”

Projekt Swoje prawa mam i je dobrze znam realizowany jest od 2.08.2018 r. – 19.10. 2018 r.

Celem tego projektu jest uświadomienie dzieciom przedszkolnym, w tym niepełnosprawnym  ważności ich praw, pokazanie możliwości jak z nich korzystać , uświadomienie dzieciom, że oprócz praw mają też swoje obowiązki, a także dostarczanie przedszkolakom okazji do  zabawy i aktywności twórczej.

Działania w ramach projektu: prelekcja, prezentacja multimedialna – zapoznanie z postacią J. Korczaka, warsztaty, teatrzyk, spotkania z przedstawicielami organizacji stojących na straży praw dziecka, policjantem, zajęcia otwarte dla rodziców, konkurs plastyczny, kącik tematyczny w przedszkolu o prawach dziecka.

Zrealizowane zadania: prelekcja dla nauczycieli, prezentacja multimedialna, cykl zajęć, spotkanie z policjantem, teatrzyk dla dzieci- fragment Król Maciuś I, kącik tematyczny w holu przedszkola.

Świat bez nałogów

„Świat bez nałogów okiem przedszkolaka” – program profilaktyki zdrowotnej dla dzieci 5- 6 letnich realizowany jest w zakresie „Łomżyńskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2018”  od kwietnia do grudnia 2018 r. realizowany jest od sierpnia do grudnia 2018 r.

Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz profilaktyki antyalkoholowej i antynikotynowej dzieci w wieku przedszkolnym, uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw związanych z sięganiem po alkohol, narkotyki, papierosy i inne używki, pokazanie dzieciom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Program obejmuje następujące działania: olimpiada sportowa, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia edukacyjne, spektakle teatralne, konkursy plastyczne i sprawdzające wiedzę n.t. szkodliwości używek w naszym życiu, warsztaty kulinarne dla dzieci.

Realizacja projektu:

Olimpiada sportowa Dbamy o nasze zdrowie, cykl zajęć socjoterapeutycznych, Co i dlaczego dymi ? – zajęcia edukacyjne

 

„Dziecko wie, kiedy mówić Nie!”

Program „Dziecko wie, kiedy mówić Nie!” dla dzieci 4,5,6 – letnich realizowany jest pod patronatem „Łomżyńskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2018”  od kwietnia do grudnia 2018 r.

Celem programu jest uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu przez dorosłych, dzieci i młodzież, wykształcenie u dzieci postawy asertywnej, promowanie zdrowego stylu życia oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, lękiem i bezsilnością.

Działania w ramach programu : przegląd wierszy przygotowanych przez rodziców i dzieci „Spacerkiem po Łomży”, inscenizacje teatralno – muzyczne, cykl zajęć  o tematyce profilaktycznej, konkursy plastyczno – literackie, zawody sportowe, cykl zajęć o asertywności, festyn rodzinny.

Zrealizowane zadania: Wiosenne wierszowanie festyn rodzinny, dzień dziecka w przedszkolu – inscenizacja teatralno – muzyczna, zabawy, konkursy, Jak zdrowo żyć ? – cykl zajęć o tematyce profilaktycznej, rodzinny konkurs plastyczno – literacki, Sportowy wrzesień – grupowe zawody sportowe.