cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Rok szkolny 2019/2020 przedszkole realizuje program „Używkom wstęp wzbroniony”

Program w zakresie „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2019 rok pod tytułem „ Używkom wstęp wzbroniony „

Termin realizacji od 04.2019 do 30.11.2019r. Głównym celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w odniesieniu do zagrożeń jakimi są alkoholizm i nikotynizm. Ponadto realizacja programu miała wyposażyć dzieci w sprawności , umiejętności i wiedzę w zakresie dbania o zdrowie i bezpieczeństwo. Zadaniem programu była również promocja zdrowego stylu życia , uczenie się odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale i za innych.
Formy pracy pozwalającymi osiągnąć zamierzone cele były: różnego rodzaju zabawy, np. Pani Złość – zabawy aktywizujące; gry dydaktyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, przedstawienia teatralne, zajęcia edukacyjne z małymi zespołami i z grupą , np. Co to są uzależnienia ?, konkursy plastyczne, np. To lubię , tego nie lubię; konkursy rodzinne , np. Mamo! Tato ! Nie pal przy mnie ! – konkurs rodzinny na najciekawsze hasło; inscenizacje, dyskusje, elementy wykładu, itp.
Po realizacji programu dziecko jest świadome niebezpieczeństw związanych z nałogami, wie , jakie środki powodują uzależnienia oraz potrafi być asertywnym w sytuacjach zagrażających.